BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Decsi Csimor János (Baranyai) (Decs, ? – Marosvásárhely, 1601. máj. 15.) ref. tanár. Tanult Tolnán, Debrecenben és Kolozsvárt, ahonnan 1587-ben Bánffy Ferenc mentoraként külföldre indult. Július vége felé érkeztek Wittenbergbe, honnan szinte harmadfél év múlva a strassburgi egyetemre távoztak. Miután 1591-ben vagy azután visszatértek, ő 1592 végétől Kolozsvárt tartózkodott, míg 1593 késő őszén Marosvásárhelyre ment →rektornak. – Korához képest nagyszabású írói munkásságot fejtett ki, kivált a történelmet érdeklőleg. Egyházi vonatkozású művei: Hodoeporicon itineris Transsylvanici… Wittenberg, 1587. Synopsis philosophiae… (Metafizika és etika is van benne.) (Strassburg, 1591.) (II. kiad. Wittenberg, 1595.) Részint görög, részint latin búcsúverseket írt Debreceni Tankó Miklóshoz (1588.), Tolnai Szabó Jánoshoz (1588.), Eszlári F. Demeterhez (1589.), →Péchy Zsigmondhoz (1589.), s üdvözlő verset br. →Forgách Mihályhoz (1589.) és Reichmund Andráshoz (1591.). Előszóval látta el Telegdi János „Rudimenta priscae Hunnorum lingvae” (Leiden, 1598.) c. munkáját. – Arcképe fennmaradt.

Irodalom: Toldy Ferenctől (Összegyűjtött munkái I. k. 1865.) és Koncz Józseftől (A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története, 1896.) írt életrajzai, Szabó Károly: Adatok D. J. életéhez (Magyar prot. egyháztörténelmi monografiák, 1881.).