BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czékus István (Gömörpanyit, 1818. dec. 22. – ?Rozsnyó, 1890. febr. 6.) ev. püspök. Elemi iskoláit Gömörpanyiton, a gimnáziumot Rozsnyón, a bölcsészetet Lőcsén, a teológiát Pozsonyban 1843-ban végezte, azután két évig Pesten nevelősködött, 1845-ben külföldre ment s 1846-tól a tübingeni egyetemnek volt hallgatója. Hazajővén, pesti →káplán, 1847 októberében váci, 1850 márciusában kecskeméti, 1855-ben sajógömöri, 1858-ban dobsinai, 1859-ben rozsnyói lelkész lett- 1860-ban a →tiszai egyházkerület főjegyzővé, 1861-ben a →gömöri egyházmegye →főesperesévé, 1871-ben püspökké, 1874-ben az egyetemes gyámintézet elnökévé választatott. Hazafias irányban, kiváló buzgalommal, vas eréllyel munkálkodott s működése egyebek mellett tanintézetek létesítését és felvirágzását, valamint a kerületi gyámintézet megalapítását eredményezte. – Irodalmi téren is dolgozott. Különféle prot. irányú vállalatokba és a P. E. I. L.-be írott dolgozatain kívül néhány traktátust fordított németből. Azonkívül megjelentek tőle: Confirmatioi tanítás…. (Németül és szlovákul is.) (Rozsnyó, 1864.) (VIII. bőv. kiad. Sopron, év n.) Szent beszéd a gömöri 51. honvédzászlóalj zászlajának felszentelése alkalmával. (Uo. 1877.) Szent beszéd… a… türelmi parancs százéves napja emlékére… (Uo. 1881.) Agenda (Karsay Sándorral szerk. s egy részét írta is, 2 k.). (Budapest, 1889–90.) – Veje volt →Bauhofer János Györgynek, sógora →Bánhegyi Istvánnak, nagyapja Turóczy Zoltánnak.

Irodalom: Hörk József: Az ev. Tisza-kerület püspökei (1888.).