BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Czelder Márton (Vásárosnamény, 1833. nov. 11. – Nagybánya, 1889. aug. 23.) ref. lelkész. Vásárosnaményban kezdett tanulni. Iskoláit Nyíregyházán és Sárospatakon végezte, közben részt vevén a szabadságharcban is. Miután a teológia elvégzése után egy ideig segédtanító volt Nagyrozvágyon, 1856-ban →káplán és gimn. helyettes tanár lett Losoncon. 1861 elején misszionáriusnak ment Romániába az ott szétszórtan élő reformátusok közé. Számos ref. és egyesült prot. gyülekezetet szervezett, csakhogy olyan lépésekre ragadta becsvágya, melyek összeütközésbe hozták úgy az egyházi felsőbbséggel, mint a romániai magyarok egy részével. Végre is odahagyta Romániát, s 1871 őszén lelkészi állást foglalt el Felsőbányán. Innen 1884-ben Kecskemétre választották papnak. Hivatalától 1889-ben elmozdíttatván, Nagybányára költözött, hol meg is halt. – Számtalan dolgozatát közölték az egyházi közlönyök. Önállóan megjelent művei: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok. (Pest, 1859.) Élő szó… (Prédikáció az erdélyi közzsinat alkalmával.) (Bukarest, 1861.) Egyházi alapszabály a moldva-oláhországi szétszórt ref. magyar eklézsiákban. (Uo. 1861.) Harmadfél század után első prot. templomi beszéd Egerben, (Pest, 1861.) Missziói prédikáció… (A csillagnak a pitesti toronyra feltevésekor.) (Bukarest, 1862.) Köznapi imakönyv. (Pest, 1862.) (II. bőv. kiad. „Mindennapi és alkalmi imádságok” c. alatt uo. 1872.) Elszórt csontok (Missziói prédikáció Kecskeméten és Kolozsvárt). (Kolozsvár, 1863.) Az evangéliumi prot. egyház rövid védelme. (Bukarest, 1863.) Prédikáció a bukaresti ref. egyház félszázados ünnepén. (Uo. 1868.) Tükör, válaszul Koós Ferenc volt bukaresti lelkésznek. (Uo. 1869.) Emlékirat a moldva-oláh–törökországi… misszió kilencévi működéséről (P. E. I. L. 1870.). Élő kövek… (Prédikáció.) (Sárospatak, 1871.) A hit és szeretet gondviselése (Prédikáció egyházmegyei gyűléskor). (Uo. 1872.) Legyetek tanítványok! (Prédikáció Pitesten, 1861.) (Debrecen, 1878.) Halotti imádságok. (Budapest, 1879.) Egyetemes egyházi közpénztár. (Nagybánya, 1879.) Karácsoni öröm (Prédikáció, 1880.). (Kecskemét, 1885.) Szerkesztésében jelentek meg: Missziói Lapok (1866–1871.), →Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelő (1879–1887.), →Evangeliumi Lelkészi Tár (1880–1889.), Vasárnap (1880–1888.).

Irodalom: Kovács Albert: A Czelder-ügy (P. E. I. L. 1869.), (Szász Domokos): Cz. M. működése Romániában 1861–1869. (Az erdélyi ev. ref. egyházi főtanács emlékirata, 1870.), Szabó Lajos: Cz. M. élete és működése… (1940.).