BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Borbély István (Torockó, 1886. nov. 23. – ?, 1932. márc. 20.) unit. tanár. Az elemi iskolát 1892–96-ban Marosújvárt, a gimnáziumot 1896–98-ban Budapesten (I. ker. áll.), 1898–1902-ben Nagyenyeden, 1902–1904-ben Kolozsvárt (Unit.) végezte. Azután a kolozsvári egyetem bölcsészeti karának volt hallgatója, melyen 1909-ben doktorságot szerzett. Miután két évig a kolozsvári unit. kollégiumban felügyelő tanári tisztet töltött be, 1910–11-ben pedig katonáskodott, 1911-től helyettes, 1912-től rendes tanár volt a kolozsvári unit. gimnáziumban. 1914-től a háborúban lévén, csak 1919-ben került vissza állásába. 1925-ben lelkészi oklevelet, majd teol. m. tanári képesítést szerezvén, 1928-ban a →teol. akadémia systematikai tanszékét foglalta el. – Szorgalmasan dolgozott irodalmi téren, több irányban is. Egyházi tárgyúak a következő nagyobb dolgozatai és önállóan megjelent művei: →Heltai Gáspár. (Kolozsvár, 1907.) Unit. polémikusok Magyarországon a 16. században. (Uo. 1909.) Régi szentírásfordítások (Visky Károllyal). (Budapest, 1910.) A Heltai-féle biblia (Ker. Magvető, 1910.). →Dávid Ferenc és kora. (Uo. 1910–1912.) A magyar unit. egyház hitelvei a 16. században. (Kolozsvár, 1914.) Az unit. életfelfogás új irányai természettudományi megvilágításban. (Uo. 1920.) A mai unit. hitelvek kialakulásának története (I. rész.). (Uo. 1925.) Az unit. prédikáció. (Uo. 1926.) A régi Torockó. (Uo. 1927.) Az unitárismus szerepe Erdély történetében. (Uo. 1927.) →Ferenc József unit. püspök emlékezete. (Uo. 1928.) A dualis létbölcselet és teológiája. (Uo. 1928.) →Simén Domokos és kora (Ker. Magvető, 1928.). Az unit. ker. hit alapfogalmai. (Uo. 1930.) A ker. teológia és az egyházi dogmák keletkezése. (Uo. 1931.) Kant erkölcstana. (Uo. 1931.) Egyik szerkesztője volt a Ker. Magvetőnek (1922–28.) és az Unit. Közlönynek (1920–21.) s első főtitkára az →Unit. Irodalmi Társaságnak.