BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilágyi István (Nagykálló, 1819. jan. 7. – Máramarossziget, 1897. ápr. 12.) ref. tanár. Nagykállóban kezdte iskoláit. Tanulmányait folytatni 1834-ben Debrecenbe ment, hol aztán 1840-től →köztanitóságot viselt. Miután 1842 tavaszától →rektor volt Nagyszalontán, 1844 tavaszától pedig másfél évet Késmárkon, Pesten és Bécsben töltött, 1845 őszén →teol. tanár lett Máramarosszigeten. Itt 1850-ben az igazgatói állást foglalta el, amelyben 1896-ig működött, páratlan érdemeket szerezve az intézetnek nehéz körülmények között való fenntartásával és fejlesztésével. Ekkor nyugalomba lépett. – Nem nagyon kiterjedt, de becses írói munkásságot fejtett ki, mégpedig az irodalomnak több ágában, miért is már 1846-ban levelező tagjává választotta a Magyar Tud. Akadémia. Az egyházi irodalom terén kisebb dolgozatain, meg a →Sárospataki Füzetek 1858. és →Révész Figyelmezője 1872. évi folyamában általa közölt fontos egyháztörténeti kútfőkön kívül a következő művekkel örökíté meg emlékét: Emlékbeszéd… József nádor felett… (Debrecen, 1847.) A máramarosszigeti helvét hitv. tanoda történetének rövid vázlata. (Máramarossziget, 1858.) Varjas János életéhez (Új Magyar Múzeum, 1859.). Ker. egyháztörténet. (Máramarossziget, 1860.) (III. kiad. Debrecen. 1869.) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helvét hitvallásúaknál. (Sárospatak, 1861.) →Bethleni Hari Péter emlékezete. (Máramarossziget, 1861.) A szigeti ó templom és egyház története. (Uo. 1880.) Emlékirat a máramarosszigeti helv. hitv. lyceum múltjáról, jelenéről (Név n.). (Uo. 1883.) A máramarosszigeti helv. hitv. lyceum történetének harmadik része (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1887.).

Irodalom: A negyvenéves tanári jubileuma (1885.) és mellszobra leleplezése (1899.) alkalmával kiadott emlékkönyvek, Hajdú Nagy Sándor: Sz. I. (1885.), Rózsavölgyi Dereano István: Sz. I. (1941.).