BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilágyi György Ferenc (Somlyóújlak, 1762. okt. 4. – Kolozsvár, 1828. dec. 4.) ref. tanár. az előbbinek atyja. Somlyóújlakon kezdett tanulni. Ezt valószínűleg 1776-tól Kolozsvárt folytatta, hol 1780-ban togatus lett és 1786 elejétől kollégiumi könyvtárnok volt. 1788 nyarán külföldre menvén, ez évi szeptembertől a leideni, 1791 tavaszától a göttingeni egyetemen gyarapította ismereteit. Visszatérve hazájába, 1792 nyarán →káplán 1794 őszén pedig lelkész lett Kolozsvárt, hova 1797 szeptemberében a történelem és philologia, 1821-ben pedig a teológia tanszékére választatott. – Kiváló szónok és tudós volt, kinek irodalmi munkássága az általa tanított tudományok mindenikére kiterjedt. – Egyházi irányú művei: Halotti tanítás a jó asszonyról (Mara Lőrincné Daniel Kata felett). (Kolozsvár, 1795.) Ker. vitézkedés… (Gyászbeszéd ifj. gr. Bethlen Pál felett). (Uo. 1796.) Halotti tanítás a napban öltözött asszonyról… (gr. Kendeffy Jánosné gr. Teleki Polixena felett, 1797.). (Uo. 1799.) Az Isten emberének esmértető jelei… (Gyászbeszéd gr. Gyulai József felett). (Uo. 1800.) A halál leckéje (Gyászbeszéd gr. Kendeffy János felett). (Uo. 1801.) A lelki élet törvényei… (Gyászbeszéd gr. Bethlen Gergelyné gr. Kendeffy Rákhel felett. 1798.). (Uo. 1802.) A nagy ember leírása (Gyászbeszéd gr. Bethlen Pál felett, 1797.). (Uo. 1802.) A rövid élet vigasztalása (Gyászbeszéd gr. Bethlen Anna felett, 1800.). (Uo. 1802.) A szerelmetes orvos… (Gyászbeszéd Pataki Sámuel felett). (Uo. 1805.) A megelégedés… (Gyászbeszéd özv. br. Kemény Miklósné gr. Wass Krisztina felett). (Uo. 1805.) Az életnek tündéres viszontagsága (Gyászbeszéd gr. Toldalagi László felett). (Uo. 1806.) A hív és szorgalmatos gazda (Gyászbeszéd Vita Sámuel felett). (Uo. 1807.) A megtisztelt bölcs (Gyászbeszéd →Méhes György felett). (Uo. 1809.) A jó főtiszt (Gyászbeszéd Katona Mihály felett). (Uo. 1810.) A tiszta asszony és elein földé létel (Gyászbeszéd br. Alvinczi Gáborné gr. Teleki Kata és unokája gr. Rhédei Ádám felett). (Uo. 1810.) A jó anya (Gyászbeszéd gr. Teleki Lajosné gr. Toldi Sára felett). (Uo. 1814.) A közönséges iskolai nevelésnek a házival összehasonlítása (Erdélyi Múzeum, 1817.). A reformáció harmadik századjának innepén tartott beszéd. (Kolozsvár, 1818.) Gyászbeszéd gr. Teleki József felett, 1817. (Pest, 1819.) Az igaz theologus (Gyászbeszéd →Szathmári Pap Mihály felett, 1812.). (Kolozsvár, 1820.) Beszéd az oskoláknak fontos voltokról… (Uo. 1821.) A nagyság mértéke (Gyászbeszéd gr. Bánffy György emlékére). (Uo. 1822.) A fájdalom könnyei (Emlékbeszéd gr. Bánffy Györgyről). (Uo. 1822.) Bővítve újból kiadta Hübner „Centum quatuor historiae sacrae” c. munkáját (Uo. 1809.). Az emlékére Csiszár Sámueltől és →Hegedüs Sámueltől tartott két beszéd szintén megjelent.

Irodalom: Török István: Id. Sz. F. (Erdélyi Múzeum, 1900.), Uő: Még egyszer id. Sz.. F.-ről (Uo. 1900.), Uő: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (1905.).