BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szilágyi Ferenc ifj. (Kolozsvár, 1797. ápr. 14. Bp. 1876. máj. 20.) ref. vallású iskolai tanácsos. Kolozsvárt tanult 1803-tól 1815-ig. A teológia el-végzése után →köztanítógot viselt, míg 1818 októberétől Bécsben, 1819 tavaszától Göttingenben, 1820-tól ismét Bécsben gyarapította ismereteit. 1821-ben a történelem és philologia tanára lett Kolozsvárt, hol 1841-től lapszerkesztéssel is foglalkozott. Ebben kifejtett elvei miatt az 1848-i politikai változások bekövetkeztében rövid úton és igaz ok nélkül elvesztette állását, mire Pestre költözvén, tovább folytatta hírlapírói működését, míg 1857-ben iskolai tanácsossá neveztetett ki a soproni kerületbe. 1862 elején nyugalomba vonult és Budára tette át lakását. – Buzgón munkálkodott a történeti irodalom mezején, minek jutalmául már 1833-ban levelező tagjává választotta a Magyar Tud. Akadémia. – Művei majdnem mind fontosak egyházi szempontból, de különösebben a következők: A kolozsvári ev. ref. eklézsia történetei. (Kolozsvár, 1829.) A római kérdés és Renan. (Pest, 1863.) Egyházi ünnepély Sopronban. (Uo. 1863.) Calvin János emlékezete (P. E. I. L., 1863.). Calvin és Servet (Uo. 1864.). Tudományos kutatás a vallásban. (Pest, 1864.) Figyelmet érdemlő egyház- és irodalomtörténeti monographia. (Uo. 1864.) Egy lap Erdély legújabb történelméből (Emlékbeszéd Tunyogi Cs. József felett). (Uo. 1867.) Cserey Helena id. br. Wesselényi Miklósné, a türelmi korszak vértanúja. (Uo. 1868.) A →Heidelbergi Káté s a magyar-és erdélyországi prot. autonómia a 18. században. (Uo. 1869.) Zilah történelméből. (Uo. 1870.) Erdélyi prot. egyetem a 18. században (Erdélyi Prot. Közlöny, 1872.). Erdélyi ifjak iskoláztatása külföldi egyetemeken (Hazánk, 1884.). Számos kisebb tanulmányát és cikkét közölték még egyes lapok és folyóiratok. Tőle való az erdélyi →énekeskönyv 34. dicsérete és egy „Öröm és hálaadás érzése a reformáció harmadik százados ünnepén” (1818.). Írt ezenkívül gyászverset, illetőleg gyászénekeket a gr. Bánffy György (1822.) és gr. Rhédei Ádámné gr. Teleki Mária (1826.) halálára.

Irodalom: Szabó Károly: Sz. F. emlékezete (1878.). Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (1905.).