BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeberényi János Mihály (Selmecbánya, 1826. febr. 16. – Bécs, 1915. jan. 19.) ev. tanár, az előbbinek fia. A gimnáziumot szülővárosában, a teológiát Eperjesen végezte. Külföldre menvén, 1845. okt. 13-án a jenai egyetemre iratkozott be. Miután ezen három szemesztert, Berlinben pedig egyet töltött, hazatért, s majdnem kétévi nevelősködés után 1849 májusában nagybörzsönyi, 1853-ban egyházmaróti, 1857-ben selmecbányai lelkész lett. E minőségében az odavaló gimnázium ügyeinek rendezésével szerzett érdemeket. A →pátens mellett erősen buzgólkodott, minek következtében 1860-ban elhagyva állását, tábori papságot kapott Bécsben, hol 1863-ban egyszersmind tanárrá neveztetett ki a prot. teol. fakultásra. 1869-ben prot. katonai →superintendensi címet kapott. A rostocki egyetem a teologia díszdoktorává tette. 1895-ben nyugalomba lépett. – Egyházi lapokban és folyóiratokban megjelent cikkein kívül a következő műveket írta: Beköszöntő prédikáció Selmecbányán (szlovákul). (Selmecbánya, 1857.) Beiktató beszéd… Grésza Ede úrnak a lévai ev. egyházba való beiktatása napján. (Uo. 1857.) Eszmetöredékek a magyarhoni protestántismus jelen stadiumán. (Pest, 1857.) (Új kiad. uo. 1860.) Predigt gehalten am… Reformationsfeste. (Selmecbánya, 1859.) Kibúcsúzó beszéd Selmecbányáról (szlovákul). (Uo. 1860.) A császár-király és a reformata vallás. (Pest, 1860.) Figyelmeztetésül! (Bécs, 1861.) Der Pseudoprotestantismus auf kirchenrechtlichem Gebiete. (Uo. 1865.) Gyászbeszéd →Kuzmány Károly felett (szlovákul). (Uo. 1866.) A két prot. hitfelekezet foederatiója a cs. és kir. hadseregben. (Uo. 1869.) Der Gustav Adolf–Verein, die Lilie des ev. Protestantismus (Alkalmi prédikáció). (Uo. 1877.) Meeresstille im Meeressturm (Prédikáció Gusztáv Adolf-egyleti közgyűléskor). (Uo. 1881.) Evangelisch-christliche Religionslehre für die k. k. Militär-Unterrichtsschulen. (Uo. 1884.) Evangelisch-christliche Vorträge über Glauben und Geschichte des Christentumes. (Uo. 1886.)