BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szeberényi János (Árvanagyfalu, 1780. jan. l. – ?, 1856. febr. 10.) ev. püspök, az előbbinek atyja. Árvanagyfaluban kezdte tanulását. Ezt Isztebnében, 1792-től Rozsnyón, 1793-tól Eperjesen, 1797-től Késmárkon, 1799-től ismét Eperjesen, 1801-től Pozsonyban folytatta, ahonnan egyévi nevelősködés után 1804-ben külföldre ment. Ez évi máj. 4-én iratkozott be Jenában az egyetemre, melyen három szemesztert töltött. Miután 1805 őszén hazatért, újra Pozsonyban nevelősködött, míg. 1807 tavaszán Nyitraszerdahelyen, 1811 végén Vágkohányban, 1819 tavaszán Selmecbányán lelkész lett. A →nagyhonti egyházmegye, 1832-ben →esperesévé, a →bányai egyházkerület 1823-ban jegyzőjévé, 1834-ben püspökévé választotta. A szabadságharcot követő abszolút uralom felfüggesztette e hivatalától. – A jenai egyetem 1839-ben teol. díszdoktorrá tette. – Egyes német folyóiratokban megjelent kisebb közleményein kívül a következő művei vannak: Oratio ad natalem diem Caroli Augusti, ducis Saxoniae (Schriften der Societät für die Mineralogie zu Jena, 1806.). De praecipuis capitibus primae educationis. (Pozsony, 1810.) Gallii doctrina de cerebro, cranio et organis animi. (Uo. 1811.) Pietatis monumentum, quod… Carolo Augusto… rectori academiae Jenensis… posuit. (Uo. 1816.) A reformáció háromszázados jubilaeumának módja a nyitrai és trencséni ev. egyházakban (szlovákul). (Uo. 1818.) Beköszöntő beszéd Selmecbányán (szlovákul). (Selmecbánya, 1819.) In solennis Aug. Conf. inauguratio novarum aedium scholasticarum. (Uo. 1830.) Egyházi beszéd az ág. hitvallás háromszázados jubilaeumán (szlovákul). (Uo. 1831.) De praecipuis ideis theologiae pastoralis evangelicae. (Uo. 1835.) Egyházi beszéd a pesti ev. egyház ötvenéves jubilaeumán (szlovákul). (Pest, 1837.) Agenda funebria (szlovákul). (Besztercebánya, I838.) A ker. embernek lelkéről való gondoskodása (Szlovák prédikáció karácsony másodnapján). (Uo. 1838.) Ev. →énekeskönyv (Jozeffy Pállal szerkesztve, szlovákul). (Pest, 1842.) (Több kiadást ért.) (Végén imák.) Őszinte üdvözlet a bányai kerület összes gyülekezeteihez (szlovákul). (Selmecbánya, 1848.) Prédikáció húsvét utáni harmadik vasárnap (szlovákul). (Uo. 1848.) Corpus maxime memorabilium synodorum evang. A. C. in Hungaria. (Pest, 1848.) Újévi prédikáció (szlovákul). (Selmecbánya, 1856.) Kritik der ung. Synodalbeschlüsse vom Jahre 1791. (Prot. Jahrbücher für Österreich, 1858.) Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában (Kiadta →Szeberényi Gusztáv szlovákul). (Pest, 1858.) (II. kiad. uo. 1860., magyarra ford. uo. 1870., ennek III. kiad. Petrovics Soma átdolgozásában 1887. és azóta is többször.) – továbbá I. Ferenc emlékére (1835.), meg Mattulay Karolina (1831.) és br. Prónay Sándor (1839.) felett, valamint püspöki egyházlátogatáskor Szarvason, Békéscsabán, Zólyomban és Bakabányán tartott oltári beszédei (mind-annyi szlovákul). Előszót írt →Chalupka Ádám „A breznóbányai ev. egyház történeti emlékei” c. művéhez. Kéziratban is sok munkája maradt.

Irodalom: Szeberényi Gusztáv: Sz. J…. superintendens (1877.).