BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schneller István (Kőszeg, 1847. aug. 3. – Bp. 1939. jan. 23.) ev. vallású egyetemi tanár. Kőszegen kezdte a gimnáziumot 1858-ban. A második osztályt Modorban, a harmadikat és negyediket ismét Kőszegen, a felsőbbeket pedig Sopronban végezte. A teológiát 1866-tól Sopronban, 1868-tól Halléban, 1869 őszétől Berlinben hallgatta. Miután 1870 tavaszától másfél évig nevelősködött, 1871 őszétől újból a hallei egyetemen időzött két évig. Ettől fogva egy évet ismét nevelőséggel töltött, majd →teol. tanár lett Eperjesen, 1877-től Pozsonyban, hol 1886-tól az igazgatói hivatalt is viselte. 1895 februárjában a kolozsvári egyetemre neveztetett ki a neveléstudomány nyilv. rendes tanárának. Ez egyetemnek románná Tétele után Magyarországon folytatta tanári működését, míg 1924-ben nyugalomba lépett. – 1896-ban bölcsészeti díszdoktorrá tette a kolozsvári egyetem, 1913-ban levelező taggá választotta a Magyar Tud. Akadémia, 1892-től 1915-ig választmányi tagja volt a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak és 1917-ben megint az lett. – Teol. irányú művei: Zárbeszéd a… Luther ünnepélyen. (Pozsony, 1883.) Az általános vallástörténetnek jogosultsága a theol. intézeten. (Uo. 1886.) Zur Geschichte der theologischen Akademie der ev. Gesammtkirche A. C. Ungarns in Pressburg. (Uo. 1889.) Az új pápás egyház és az új Olaszország (Prot. Szle, 1890.). Beszédek és a theol. akadémia fejlesztésére vonatkozó dolgozatok. (Pozsony, 1891.) A pozsonyi theol. akadémia tízéves fennállását ünneplő beszéd (Értesítő, 1893.). A theol. akadémia a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületi közgyűlésen. (Uo. 1893.) Aischylos valláserkölcsi világnézete (Athenaeum, 1893.). Az ág. hitv. evangélikusok theol. oktatásügye („A felső oktatásügy Magyarországon” c. könyvben). (Budapest, 1896.) Paedagogiai dolgozatok (3 k.). (Uo. 1900., 1904., 1910.) A theol. főiskolák érdekében. (Pozsony, 1903.) Jézus Krisztus a nevelésnek elve. (Uo. 1903.) Megemlékezés Beyer Jánosról. (Uo. 1905.) A vallásról (Prot. Szle, 1907.). Az egyéniség és a személyiség az újtestamentumban (Theol. Szaklap, 1907.). Abaelardus Péter (Uo. 1910.). Jézus messiási tudatának kialakulása (Uo. 1913.). →Apáczai Cseri Jánosról, mint a magyar nemzet paedagogusáról (Uo. 1916.). Luther nevelési eszményének jelentősége (Ösvény, 1916.). Dr. →Kenessey Béla ref. püspök emlékezete. (Sopron, 1918.) →Comenius és Apáczai (Prot. Szle, 1918.). A szülők hibái az erkölcsi nevelés körül („A szülők hibái a nevelésben” c. füzetben). (Budapest, 1925.) Luther és a tanszabadság (Prot. Szle, 1926.). Jézus Krisztus a vezérlő szellemünk. (Budapest, 1928.) – Sógora →Pröhle Henriknek.

Irodalom: Pröhle Károly: S. I. (1934.).