BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kuzmány Károly (Breznóbánya, 1806. nov. 16. – Stubnya, 1866. aug. 14.) ev. pátenses püspök. A gimnáziumot Dobsinán és Sajógömörön, a teológiát Pozsonyban végezte. Egyévi nevelősködés után külföldre ment s 1828. okt. 10-én a jenai egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1829-ben késmárki tanár, 1830-ban besztercebányai diakónus, 1831-ben zólyomi, 1832-ben besztercebányai lelkész, 1849-ben bécsi →teol. tanár lett. 1860-ban a →pátens alapján szervezkedett →pozsonyi egyházkerület püspökévé neveztetett ki, de amellett tanári állását is megtartotta, míg 1864-ben Turócszentmártonban foglalt el lelkészi állást. Püspökségét haláláig vitte. – Kiváló írói munkásságával szerzett érdemeket. Ennek termékei, melyek a másnyelvűeknek jelzetteken kívül mind szlovákul vannak írva, a következők: Próbabeszéd és beköszöntő prédikáció Besztercebányán. (Besztercebánya, 1832.) Was ist das Leben? Was ist der Tod? (Német húsvéti prédikáció.) (Uo. 1834.) Emlékbeszéd I. Ferenc halálakor. (Uo. 1835.) Imák a hivő keresztyének vallásos építésére. (Uo. 1835.) Elődeink megtérése a Szentlélek műve (Pünkösdhétfői prédikáció). (Uo. 1836.) Prédikációk püspöki vizsgálatkor. (Uo. 1837.) Prédikáció a mértéktelen ivás ellen. (Uo. 1837.) Prédikáció V. Ferdinánd születési napján. (Uo. 1837.) Ev. halotti énekeskönyv. (Uo. 1838.) (III. kiad. uo. 1844.) Luther Márton élete. (Uo. 1840.) (Új kiad. 1842., magyarul 1840.) Gyászbeszéd Géczy István felett (magyarul). (Uo. 1842.) Az ev. konfirmandusok előkészítése. (Uo. 1843.) Pünkösdhétfői prédikáció. (Uo. 1845.) Prédikáció a pálinkaivás veszedelméről. (Uo. 1845.) Ev. káté. (Uo. 1845.) (Németül 1846.) Prédikáció az 1847–8-iki országgyűlés által a jobbágyoknak adott jogokról. (Uo. 1848.) Recitatio publica, qua professionem theologiae practicae in C. R. acad. ev. theol. Vienn. capessivit (latinul). (Bécs, 1850.) Gyászbeszéd →Kollár János felett. (Uo. 1852.) Lehrbuch des allg. und österr. ev. protestantischen Kirchenrechts mit einer kurzen Einleitung in die Praktische Theologie (németül). (Uo. 1856.) Urkundenbuch zum österreichisch-evangelischen Kirchenrecht (alapjában németül). (Uo. 1856.) Reformátorok életrajza. (Uo. 1856.) Az egyház állása a házasságot illető törvényhozás és törvényes vizsgálathoz (magyarul, Sp. Füz. 1859.). Áttekintése az ausztriai házassági jog történeti kifejlődésének (magyarul uo. 1859.). Handbuch des allgemeinen und österreichischen protestantischen Eherechtes (németül). (Bécs, 1860.) Az 1859-iki pátens népszerű magyarázata. (Besztercebánya, 1860.) Oratio, qua ad honores superintendentis… sacramento fidei obstringendus… conventum salutavit (latinul). (Uo. 1860.) Ev. egyházjog. (Uo. 1860.) Gyászbeszéd Safarik Pál felett. (Bécs, 1861.) A szlovákok pogánysága és megkereszteltetése. (Uo. 1863.) Das gute Recht der ev. A. C. Pressburger Superintendenz (németül). (Uo. 1866.) Luther kátéja… (Trencsén, 1866.) Kiadta a szlovák bibliát (1851.), egy szlovák énekeskönyvet nagyobb részben saját szerzeményeiből (1842., többször is.). A felette →Szeberényi János Mihálytól tartott beszéd megjelent.

Irodalom: Bujnák Pál: Dr. Karol Kuzmány (1927.).