BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Koncz József (Bözöd, 1829. nov. 11. – ?Marosvásárhely, 1906. márc. 3.) ref. tanár. Bözödön kezdte tanulását. Azután két évig Makfalván, egy évig Székelykeresztúron, 1843-tól 1854-ig pedig Marosvásárhelyen tanult, közben a szabadságharcban mint honvéd szolgálva hazáját. Miután 1854–56-ban teológiát hallgatott Kolozsvárt, →köztanító lett Marosvásárhelyen. Két év múlva külföldre ment s 1858. nov. 19-től a marburgi, 1859. nov. 4-én a baseli és 1860 tavaszától a zürichi egyetemen folytatta tanulmányait. Még ez év őszére visszatért Marosvásárhelyre, ahol ekkor segéd, 1874-ben rendes tanári állást foglalt el. 1871-től a kollégiumi könyvtárnak. 1896-tól a Teleki-levéltárnak is őre volt. 1899-ben nyugalomba lépett. – →A Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak kezdettől fogva választmányi tagja volt. Számos egyháztörténeti adatot közölt időszaki közlönyökben. s önállóan szintén több ily tárgyú művet adott ki, melyek, valamint nagyobb közleményei a következők: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyvtárának és nyomdájának rövid ismertetése. (Marosvásárhely. 1877.) →Bethlen Gábor fejedelem végrendelete. (Uo. 1878.) A marosvásárhelyi helv. hitv. főtanodai könyvtár ismertetése (MKSz 1879.). A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium könyvnyomdájának százéves története (Uo. 1887.). A wittenbergi akadémián a 16. században tanult magyar ifjak latin versei… (ItK 1891.). →Pápai Páriz Ferenc naplója (Uo. 1892.). →Tofeus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete. (Kolozsvár, 1893.) A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. (Marosvásárhely, 1896.) Göcsi Máté, a marosvásárhelyi ev. ref. egyházközség legelső papja és az erdélyi ev. ref. állam harmadik püspöke. (Uo. 1905.) A bözödi ref. egyházközség történetéhez. (Uo. 1905.) Fordította s bevezetéssel látta el →Szentábrahámi Lombard Mihály beszédét Bíró Sámuel felett 1721. (Kolozsvár. 1903.) – Veje volt →Péterfi Károlynak.

Irodalom: Turnowski Sándor emlékbeszéde (1906.).