BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Huszti András (Huszt, 1700. körül – Kolozsvár, 1755.) róm. katolikussá lett ref. tanár. 1714-től 1721-ig Nagyenyeden, azután Kolozsvárt tanult, hol 1725–26-ban →seniorságot viselt. Külföldre menvén, 1727. ápr. 2-án az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be, melyen négy évnél tovább időzött. Hazatérte után 1733-ban ideiglenes, 1737-ben rendes jogtanár lett a kolozsvári ref. kollégiumban. Minthogy 1742-ben a „Jurisprudentia hungarico-transsylvanica” c. művéhez „Oratio” címmel csatolt előszavában támadást intézett némely dogma, főleg a praedestinatio ellen, tanainak visszavonására, esetleg hivatalvesztésre ítélte a közzsinat. Miután pedig egy kéziratban maradt, de ismeretessé vált dolgozatában (Confrontatio judicialis summaria systematis theologici fundamentalis…) egyidejűleg sértegetések kapcsán foglalkozott a praedestinatio tanával s a tételeit megtagadó nyilatkozatot aláírta ugyan, de olyan záradékkal, hogy a →főconsistorium megfosztotta miatta állásától: a zsinat arra érezte magát indíttatva, hogy ki is közösítse. 1749 folyamán aztán róm. katolikusnak tért át, mire a gyulafehérvári káptalan levéltárában kapott hivatalt. Nemsokára innen is eltávozott s a züllés útjára tévedt. Egyes előkelő családok levéltárait rendezgette még egy ideig. – Művei közül „Politiká”-ja és „Vajvodae Transsylvaniae” c. történelmi dolgozata, valamint a gr. Wass-család története kéziratban maradt, ellenben a „Jurisprudentiá”-n kívül megjelent még: De origine, incremento, fatis et statu hodierno gymnasiorum Transsylvaniensium. (Oderafrankfurt, 1731.) Egy latin munkáját magyarra fordítva „Ó és új Dácia” c. alatt (Bécs, 1791.) bocsátotta közre Dienes Sámuel. Respondeált a „De Christo primogenito” (1727.) tartott vitán. Üdvözlő verset írt Madi Jánoshoz (1728.) és gyászverset a gr. Teleki Pál halálára (1731.).

Irodalom: Szabó Károly: H. A. elítéltetése 1742-ben (Erdélyi Prot. Közlöny, 1878.), Török István: H. A. a protestánsok első jogtanára (Erdélyi Múzeum, 1886.), Uő.: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (II. k. 1905.), Kolozsvári Bálint: H. A… és „Jurisprudentia hungarico-transsylvanica” c. munkája (1914.), Bíró Vencel: H. A. diákévei Frankfurtban (Erdélyi Múzeum, 1916–17.).