BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hurban József Miloszláv (Becko, 1817. márc. 19. – Hluboka, 1888. febr. 21.) ev. lelkész. 1830-tól Pozsonyban tanult, hol a teológiát is végezte. Hlubokán lett lelkész, s faluját központjává tette a pánszláv izgatásoknak. Az uniói törekvések ellen kifejtett irodalmi működésében annyira nem ismert határt, hogy 1846-ban fel kellett függeszteni állásából, de aztán mégis meghagyták benne. A szabadságharc alatt több lázadó csoportot szervezett s tört velük a magyarságra, majd a →pátens érdekében követett el mindent, részint elvtől vezetve, részint mert annak híveinél talált érvényesülésre, előbb a nyitrai pátenses egyházmegye esperesének. 1866 októberében pedig a →pozsonyi pátenses egyházkerület püspökének választatván meg. Megszűnvén 1867 májusában ez az egész egyházkerület, csupán papi hivatala maradt meg, melyben haláláig működött. – A lipcsei egyetem 1862-ben a teológia díszdoktorává tette. – Egyházi irányú művei, melyek eredetileg mind szlovák nyelvűek: Iskolaszenteléskor tartott beszéd. (Pest, 1841.) Hang a mérsékletességi egyletről és a vasárnapi iskolákról. (Besztercebánya, 1846.) Unió, vagyis a lutheránusok és kálvinisták egyesülése Magyarországon. (Buda, 1846.) Luther Márton emlékének meggyalázása Simkó Vilmos Manó által. (Pozsony, 1846.) Válasz gr. →Zay Károlynak az unióról írt művére. (Szakolca, 1847.) Lichard Dániel mint Kollár halálának bosszulója. (Uo. 1852.) A ker. vallás tudománya. (Uo. 1855.) (II. jav. kiad. 1879.) Egyházi világosság a jelen idő sötétében. (Pest, 1860.) Az ev. egyház legbelsőbb lényege és küzdelmei e világon. (Szakolca, 1861.) Énekek mostanra. (Bécs, 1861.) Gottschalk. (Prága. 1861.) Az egyházi pártok és az egyház. (Pest, 1861.) (Németül is megjelent.) Kritikai vázlat Philadelphynek „A németlipcsei ev. egyház története” c. művéről. (Bécs, 1863.) Hét bizonyság a németlipcsei egyház mellett. (Uo. 1864.) Luther kis kátéja (Szimonidesz János után). (Szakolca, 1868.) Prédikáció a kosztolnai harangszentelésen. (Uo. 1868.) Értekezleti előadás a „Formula Concordiae”-ról. (Uo. 1873.) A rendes házasság fejlődéséről… (Uo. 1873.) Pauliny Tóth Vilmos és kora (Turócszentmárton, 1877.) Előadás az „egyetértés társulatáról” és jelentőségéről. (Szakolca, 1881.) Az Úr szava örökké megmarad (Prédikáció a krajnai templom százéves jubileumán, 1884.). (Rózsahegy, 1890.) Szlovákra fordította a változatlan ágostai hitvallást (→Leska Jánossal 1862.). A felette Leska Jánostól tartott beszéd szintén ki van adva.

Irodalom: Skultety József: H. emlékezete (szlovákul, 1888.), Oszuszki Sámuel: H. bölcsészete (1928. szlovákul.).