BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hornyánszky Aladár (Bp. 1873. jan. 10. – Bécs, 1939. nov. 12.) ev. vallású egyetemi tanár. Budapesten végezte az elemi és középiskolát, ez utóbbit 1890-ben a II. ker. kir. katolikus gimnáziumban. Azután teológiát hallgatott a budapesti ref. teol. akadémián és Pozsonyban, majd a göttingeni egytemen. Hazajőve innen, vallástanár volt Óbudán, míg 1899-ben helyettes, 1900 őszén tett teol. tanári vizsgálata után rendes tanára lett a pozsonyi teol. akadémián az ószövetségi tudományoknak. Mint szakjának elsőrendű művelőjét 1917-ben teol. díszdoktorrá tette a göttingeni egyetem. Az államfordulat után is Pozsonyban maradván, éveken át magyarul tartotta előadásait, ekkor már az újszövetségi tanszéken. 1934-ben aztán az ottani egyetemen szervezett ev. hittudományi karra neveztetett ki rendes tanárnak. – Önállóan megjelent művei és nagyobb dolgozatai: Genesis 1. és a babyloniai teremtésmythus. (Pozsony, 1903.) A Bábel–Bibel vita (Theol. Szaklap, 1904.). →Pukánszky Béla (Ev. Egyház és Iskola, 1904.). Ninive (Theol. Szaklap, 1906.). Száz év Izrael történetéből (Uo. 1906.). A magyarországi ág. hitv. ev. lelkésznevelés a 19. században (Prot. Szle, 1906.). Héber nyelvtan (I. k.). (Budapest, 1908.) Protestatio a gondolatszabadság megtámadása ellen. (Pozsony, 1908.) Theol. szakoktatásunk reformjához. (Ev. tanáregyesület évkönyve, 1908.). A prófétai ekstasis és a zene. (Budapest, 1910.) Dämonűzés szerekkel és cselekményekkel az ótestamentomban („Keleti tanulmányok” közt). (Uo. 1910.) Jelentés a Kámory hagyatékáról. (Pozsony, 1910.) Az új Theol. Tanügyi Rendszer (Ev. Lap, 1916.). Jesajás (Héberből ford.). (Budapest, 1916.) Deutero-Jesajás (Héberből ford., Ev. Lap, 1916.). Bábel és a biblia (Prot. Esték III.). (Budapest, 1916.) Héber nyelvtan (szlovákul). (Pozsony, 1923.) A római levél VIII. fejezetének fordítása és magyarázata. (Uo. 1936.) Fordításrészletek az ószövetségből. (Uo. 1936.)