BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Árvay József (Kisráska, 1823. dec. 13. – Sátoraljaújhely, 1879. márc. 21.) ref. vallású tanfelügyelő. 1831 tavaszától Sárospatakon tanult, honnan 1846-ban nevelőnek ment. 1848-tól Megyaszón és Golopon káplánkodott, de csakhamar ismét nevelőséget vállalt. 1851 februárjában lelkésszé választották Ondra, honnan még ez év őszén Sárospatakra került gimn. tanárnak. 1857 őszén az akkor megnyílt tanítóképezde igazgatója lett, míg 1869 tavaszán Zemplén vármegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. 1859–60-ban egyik szerkesztője volt a →Sárospataki Füzeteknek s 1866-ban főmunkatársa a Prot. Népiskolai Közlönynek. Egyházi érdekű művei: Népiskolai tanterv a →tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületben. (Sárospatak, 1858.) Vezérkönyv az ó- és újtestamentumi szent történetek előadásában. (Uo. 1862.) (Új kiad. 2 füzetben uo. 1868.) Ó- és újtestamentumi szent történetek. (Uo. 1862.) (Több kiadása van.)

Irodalom: Radácsi György: Á. J. emlékezete (1904.).