BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » A Debreceni Református Kollégium története    
 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK ÉS VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA

AkadÉrt = A debreceni református főiskola (Kollégium) akadémiai tanszakainak évkönyve (értesítvénye).

Bajkó Mátyás 1976 = Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1976.

Bajkó Mátyás 1981 = Bajkó Mátyás: Egyházszervezet és iskolarendszer. Debrecen II. 439–472.

Balogh Ferenc 1904 = Balogh Ferenc: A Debreceni Református Kollégium története adattári rendszerben. Debrecen 1904.

Balogh Ferenc 1905 = Balogh Ferenc: A debreceni jogakadémia keletkezése, fejlődése és a jogászifjúság. Debrecen 1905.

Balogh Ferenc 1911 = Balogh Ferenc: A debreceni református főiskola alapítványi törzskönyve, azaz alapítványok, hagyományok és adományok tevőinek sorozata 1550–től 1911. évig. Debrecen 1911.

Balogh István 1978 = Balogh István: A Debreceni Református Kollégium gyűjteményeinek keletkezése. Művészet és felvilágosodás. Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig. Bp. 1978. 585–610.

Bán Imre–Julow Viktor 1964 = Bán Imre, Julow Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Bp.1964.

Barcsa János 1905 = Barcsa János : A debreceni Kollégium és partikulái. Debrecen 1905.

Barcsa János 1971 = Barcsa János emlékezete. Szemelvények, bev. tanulmány: Dankó Imre + Barcsa János bibliográfia. Összeáll. Héthy Zoltán. Debrecen 1971.

Békefi Remig 1899 = Békefi Remig: A debreceni, evangélium szerint reformált főiskola XVII. és XVIII. századi törvényei. Bp. 1899.

Benda Kálmán–Irinyi Károly 1961 = Benda Kálmán, Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. Bp. 1961.

Bodolay Géza 1963 = Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785–1848. Bp. 1963.

Borovszky Samu 1898 = Borovszky Samu: Debreceni írók és tanárok. 1588–1700. ItK 1898. 448–465.

Borzsák István 1955 = Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei. Bp. 1955.

Csendes József 1938 = Csendes József: Reáliák tanítása a 400 éves Debreceni Református Kollégiumban. Debrecen 1938.

Csomasz Tóth Kálmán 1978 = Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiumi zene. Bp. 1978.

Debrecen I. = Debrecen története öt kötetben. 1. köt. Debrecen története 1693–ig. Szerk. Szendrey István. Debrecen 1984.

Debrecen II. = Debrecen története öt kötetben. 2. köt. Debrecen története 1693–1849. Szerk. Rácz István. Debrecen 1981. (1982!)

Debrecen IV. = Debrecen története öt kötetben. 4. köt. Debrecen története 1919–1944. Szerk. Tokody Gyula. Debrecen 1986.

DFL = Debreceni Főiskolai Lapok

DFL Rep. = Debreceni Főiskolai Lapok 1896–1914. Repertórium. Összeáll. Berényiné Varga Ibolya. Debrecen 1981.

DKK = Debreceni Képes Kalendárium

Dóczi Imre 1895 = Dóczi Imre: Az újkori gymnasium. GimnÉrt 1894/95. 226–325.

DPL = Debreceni Protestáns Lap

Ecsedi István 1912 = Ecsedi István: Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. (1770–1838) Debrecen 1912

Ecsedi István 1931 = Ecsedi István: A rézmetszés művészete a Debreceni Református Kollégiumban. A rézmetsző deákok. Debrecen 1931.

Erőss Lajos 1880 = Erőss Lajos: Rövid és általános áttekintés a debreceni Ref. Főiskolában lévő „Magyar Irodalmi önképző Társulat” múltja felett. Debrecen 1880

Géresi Kálmán 1895 = Géresi Kálmán: A kollégium külső történetének vázlata 1848–ig. Gimn.Ért 1894/95. 5–40

GimnÉrt = A Debreceni Református Kollégium gimnáziumának (ev. ref. főgimnázium, református főgimnázium) értesítője (értesítése, értesítvénye, évkönyve).

Hárs János 1938 = Hárs János: A debreceni aritmetika. Sárospatak 1938.

HBmL = Hajdú–Bihar megyei Levéltár

Horváth Róbert 1963 = Horváth Róbert: Hatvani István és a magyar statisztikai tudomány kezdetei. Bp. 1963.

ItK = Irodalomtörténeti Közlemények

Julow Viktor 1982 = Julow Viktor: Fazekas Mihály. Bp. 1982.

Julow Viktor–Tóth Béla 1981 = Julow Viktor, Tóth Béla: A debreceni felvilágosodás. Debrecen II. 387–438.

Kardos Albert 1942 = Kardos Albert: Az én kollégiumi tanáraim. Képek és jelenetek a debreceni Kollégium XIX. századi életének utolsó negyedéből. Debrecen 1942.

KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem

Kollért = A Debreceni Református Kollégium évkönyve

Koll. tagozatai = A kollégium tagozatai. A gimnázium, a polgári iskola, a tanítóképző-, a lelkészképző- és a tanárképzőintézet. Írták: Nagy Sándor, Török Tibor, Erdős Károly, Bessenyei Lajos. Debrecen 1943.

Kosáry Domokos 1980 = Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980.

Kun Béla, Szentpéteri 1942 = Szentpéteri Kun Béla: Az egyetemmé alakulás története. Debrecen 1942.

Lósy-Schmidt Ede 1931 = Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei 1718–1786. 1. rész. Debrecen 1931.

Makkai László 1984 = Makkai László: Debrecen mezőváros művelődéstörténete. Debrecen I. 493–604.

MKsz = Magyar Könyvszemle

Molnár Pál 1941 = Molnár Pál: Debrecen a magyar irodalom történetében. Debrecen 1941.

MP = Magyar Paedagogia

MPEIF = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. 1870–1878. 1879–től Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelő

Nagy Gábor, O(trokocsi) 1942 = O. Nagy Gábor. Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Debrecen 1942.

Nagy Sándor (1886–1965)

Nagy Sándor 1933 = Nagy Sándor: A debreceni ref. kollégium. Hajdúhadház 1933.

Nagy Sándor 19332 = Nagy Sándor: A vallásos nevelés és oktatás a debreceni kollégiumban a reformáció korától a XIX. század közepéig. Debrecen 1933.

Nagy Sándor 1938 = Nagy Sándor: A debreceni református főiskolai énekkar. (Kántus.) (1793–1938.) Hajdúhadház 1938.

Nagy Sándor 1940 = Nagy Sándor: A Debreceni Kollégium mint egységes intézmény az egyetem kiválásáig. Debrecen 1940.

Nagy Sándor 1948 = Nagy Sándor „Szegények iskolája”. Szociológiai tanulmány a Debreceni Ref. Kollégium utóbbi száz esztendejéből. 1848–1948. Debrecen 1948.

NAGY SÁNDOR (1913–)

Nagy Sándor 1984 = Nagy Sándor: A jogi oktatás és szervezete a Debreceni Ref. Kollégiumban 1742–1914. A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében. Bp. 1984. 155–189.

PEIL = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap

PolgÉrt = A debreceni református kollégium polgári fiúiskolájának évkönyve

PSz = Pedagógiai Szemle

RE = Református Egyház

RÉVÉSZ IMRE (1826–1881)

Révész Imre 1870 = Révész Imre: A debreceni főiskoláról. MPEIF 1870. 275–290.; 391–427.

RÉVÉSZ IMRE (1889–1967)

Révész Imre 1959 = Révész Imre: Sinai Miklós és kora. Bp. 1959.

Révész Imre 1966 = Révész Imre: Bécs Debrecen ellen. Bp. 1966.

RMK = Régi magyar könyvtár

RMNY = Régi Magyarországi Nyomtatványok

Sinka Sándor 1895 = Sinka Sándor: A gimnáziumi oktatásügy története 1848–ig. GimnÉrt 1894/95. 41–142.

SRK = A Sárospataki Református Kollégium története. Bp. 1981.

StudAEccl III. = Studia et Acta Ecclesiastica III. Tanulmányok és szövegek a Magyarországi Református Egyház XVI. századi történetéből. Bp. 1973.

StudAEccl V. = Studia et Acta Ecclesiastica V. Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből 1867–1978. Bp. 1983.

Szabó József, S. 1916 = S. Szabó József: Debreceni és sárospataki papok a reformáció századában. Debrecen 1916.

Szabó József, S. 1924 = S. Szabó József: Műveltségi állapotok, főként az iskolázás Debrecenben a reformáció századában. Debrecen 1924.

Szabó József, S. 1926 = S. Szabó József: A Debreceni Református Kollégium tanárai és kiválóbb növendékei 1549–1925. Debrecen 1926.

Szabó József, S. 1928 = S. Szabó József: A debreceni református kollégium. Debrecen 1928.

Szücs István 1871 = Szücs István: Szabad királyi Debrecen város történelme. A legrégibb kortól a mai időkig. 1–3. köt. Debrecen 1871.

ThSz = Theologiai Szemle

Thury Etele 1908 = Thury Etele: Iskolatörténeti Adattár. 2. köt. Pápa 1908.

TiREK = A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára

TkÉrt = Értesítő (értesítvény, évkönyv) a reformátusok debreceni főiskolájában a tanítóképző intézetről (tanító-képezdéről)

Tóth Béla 1976 = Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp. 1976.

Tóth Béla 1978 = Tóth Béla: Maróthi György (1715–1744). Bp. 1978.

Tóth Béla 1979 = Tóth Béla irodalmi munkásságának bibliográfiája. Összeáll. Lenkey István. Debrecen 1979.

Tóth Béla 1982 = Tóth Béla: Református kollégiumaink tankönyvei a 16–17. században. Könyv és Könyvtár XIII. Debrecen 1982.

Tóth Béla 19822 = Tóth Béla: A debreceni Kollégium tankönyvei a 18. században. Studia Litteraria. Debrecen 1982. 59–81.

Tőrös László 1931 = Tőrös László: Sárvári Pál, Arany János professzora. Nagykőrös 1931.

TT = Történelmi Tár

TtREK = A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára

TtREK 1972 = A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XVI. (osztály). Orvostudomány. Szerk. Módis László. Összeáll. Fekete Csaba, Nagy József. Debrecen 1972.

TtREK 1979 = Fekete Csaba, Szabó Botond : A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagy– Könyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979.

TtREK 1986 = A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának katalógusa XX. (osz– tály). Földrajz. Szerk. Barcza Józsefné, Szathmáry Sándorné. Debrecen 1986.

TtREL = A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára

TtREL 1984 = Kormos László: A Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium levéltárának ismertetője. Debrecen 1984.

Varga László 1930 = Varga László: A debreceni ref. kollégium tanárainak klasszika-filológiai munkássága. 1738–1849–ig. Debrecen 1930.

Varga Zoltán 1967 = Varga Zoltán: A debreceni tudományegyetem története. 1. köt. 1914–1944. Debrecen 1967.

Varga Zsigmond 1934 = Varga Zsigmond: A debreceni Református Főiskola nagykönyvtára írásban és képben. Debrecen 1934.

Varga Zsigmond 1945 = Varga Zsigmond: A kollégiumi nagykönyvtár és a vele kapcsolatos múzeum kialakulási története és egyetemes művelődéstörténeti jelentősége. Debrecen 1945.

Veress István 1931 = Veress István: A debreceni református kollégium tanítóképző-intézetének története 1855–1930. Debrecen 1931.

Zemplén Jolán 1961 = M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711–ig. Bp. 1961.

Zemplén Jolán 1964 = M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp. 1964.

Zoványi Jenő 1977 = Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. bőv. kiad. Bp. 1977.

Zsigmond Ferenc 1937 = Zsigmond Ferenc: A debreceni református kollégium története 1538(?)–1938. Debrecen 1937.

Zsigmond Ferenc 1940 = Zsigmond Ferenc: A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom. Debrecen 1940.