BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » A Debreceni Református Kollégium története    
 

A
DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
450 ÉVES
JUBILEUMÁNAK VÉDNÖKSÉGE

ÁCS ISTVÁN, ALBERTH BÉLÁNÉ, BERÉNYI DÉNES,
DARÓCZY ZOLTÁN, ESZE TAMÁS, FIÁK LÁSZLÓ,
KÁLLAI GYULA, KARMAZSIN LÁSZLÓ, KOCSIS ELEMÉR,
KOVÁCH ATTILA, KÖPECZI BÉLA, KÜRTI LÁSZLÓ,
MIKLÓS IMRE, OLÁH LAJOS, POZSGAY IMRE,
SOMOGYI JÓZSEF, SZABÓ IMRE, SZABÓ MAGDA,
TÓTH KÁROLY, ÚJSZÁSZY KÁLMÁN

A KÖTET FŐSZERKESZTŐJE

KOCSIS ELEMÉR


A
DEBRECENI REFORMÁTUS
KOLLÉGIUM TÖRTÉNETE

ÍRTÁK

BAJKÓ MÁTYÁS
BARCZA JÓZSEFNÉ
BÖLCSKEI GUSZTÁV
CSOHÁNY JÁNOS
CZEGLÉDY SÁNDOR
DANKÓ IMRE
FEKETE CSABA
GAÁL BOTOND

GYŐRI L. JÁNOS
KOCSIS ELEMÉR
KORMOS LÁSZLÓ
MAKKAI LÁSZLÓ
G. SZABÓ BOTOND
SZABÓ LÁSZLÓ AMBRUS
TAKÁCS BÉLA
TÓTH BÉLA

SZERKESZTETTE

BARCZA JÓZSEF

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI IRODÁJÁNAK
SAJTÓOSZTÁLYA
BUDAPEST, 1988Lektorálták

RÁCZ ISTVÁN
(I. rész 1—40., II. rész 1—5., 7—8. fejezetét)

MAKKAI LÁSZLÓ
(I. rész 5—6., II. rész 6., 10 fejezetét)

A szerkesztésben segített és a névmutatót összeállította
BERECZKI LAJOS, V. HUNYADI ÉVA

ELŐSZÓ

A Debreceni Református Kollégium 450 éves jubileumára készült monográfiát megilletődve bocsátjuk útjára. Ezzel a könyvvel is méltó emléket kívántunk állítani e jeles határkőnél. A Kollégium, mely hazánk legrégibb, megszakítás nélkül működő iskolája, nemcsak a Magyarországi Református Egyház történetének, hanem csaknem egy félévezredes magyar kultúrtörténetnek is élő tanúja.

Sorsát beszédesen kifejezik Debrecen város régi címerének, egyben református egyházunk címerének szimbólumai. Alsó mezőjében az Ó- és Újtestamentum könyvein álló zászlós bárány nemcsak a Kollégiumot éltető hit és a Biblia kapcsolatára utal, hanem arra is, hogy a Könyvek Könyve nyitottságot és kapcsolatot jelentett a Kollégium professzorai és diákjai számára minden igaz tudomány teljes perspektívájával. A pál­ma, az élet fája, amely a teher alatt egyre nagyobbra nő. A címer felső mezőjében a poraiból megelevenedő főnix azt a mindig megújuló élni akarást példázza, amely a többször is porig égett romokon törhetetlen reménységgel és akarattal mindenkor képes volt megújulni és felépíteni a tudomány várát. A Kollégium története hatalmas küzdel­mek, próbák, de győzelmek története is. Külső hatalmak, az oszmán birodalom és a Habsburg ház szorításában mindig európai és mindig magyar tudott maradni. A törté­nelem adta szűkös viszonyok idején is a legújabb tudományos eredményeken és a leghaladóbb eszméken tájékozódott, a sötétségből újra és újra a fényre tört. Mindezzel népünk kulturális felemelkedésének minden korban hasznára vált.

A kötet a szerzői gárda három esztendős munkája révén jött létre, de több tanulmány mögött évtizedes kutatói tapasztalatok vannak. Az I. részben olvasható kerettörténet fejezetei monografisztikus célkitűzéssel készültek, de nem törekedhettek teljességre. Mégis sok új adat és sok új szempont található bennük, ami szükségessé és időszerűvé tette a monográfia megjelenését. A II. rész tanulmányai is számos új szempontot és eddigi levéltári kutató munkában fel nem tárt adatot tartalmaznak. Nem tudtuk ugyan ezekkel a résztanulmányokkal sem kimeríteni a Kollégium 450 éves történetének minden életmegnyilvánulását, de bátran mondhatjuk, hogy a monográfia valami olyat valósított meg, ami. eddig nem sikerült, még a 400 éves jubileumi ünnepsé­gek alkalmával sem. Egy kötetben megközelítő teljességgel feltárta és közkincsé tette a Kollégium intézményeinek történetét, a benne végzett oktató-nevelő munka jelentősé­gét, az iskola európai távlatokban kiépített kapcsolatrendszerét, és az egész országra kiterjedő iskolahálózatát, nem utolsó sorban Debrecen városhoz való viszonyát, és a diákélet jellegzetességeit.

Tudatában vagyunk annak, hogy a Debreceni Kollégium kutatásának új fejezete ezzel a monográfiával nem zárult le, sőt éppen elindult. Külön résztanulmányt igényelne a Kollégium gazdaságtörténete, hiszen pl. amikor Magyarországon még nem voltak pénzintézetek, a Kollégium „bankja” volt egy hatalmas tájegységnek. Ugyanígy a történelem, az élő nyelvek, a klasszika filológia stb. tanításának története – bár a kötetben érintve vannak – külön fejezeteket érdemelnének. Minden tanulmányt kötetté lehetne kiszélesíteni és elmélyíteni. Valójában a Debreceni Kollégium teljes történetét csak egy 10–15 kötetes sorozat mutathatná be kimerítően. Addig is, míg a remélt sorozat elkészül, erre a kötetre múlhatatlan szükség van.

A tárgymutatót a tanulmányok részletes tartalomjegyzéke lényegében pótolja. Egyfajta modern gyakorlatnak megfelelően a szövegben nem emelünk ki neveket és szövegrészeket sem kurziválunk. A könyvcímeket minden első előfordulási helyen aláhúzzuk.

A rövidítésjegyzék a lelőhelyeket (könyvtárak, levéltárak) és a több szerző által használt forrásmunkákat, periodikákat, könyveket, kéziratokat tartalmazza, de azokat a monografisztikus igényű műveket is, amelyekre csak egy-egy szerző hivatkozik, akkor, ha a Kollégium története szempontjából különösen fontosak. A névmutató felveszi a kötetben előforduló valamennyi személynevet. Ezáltal tartalmazza azoknak a jelentős személyiségeknek a nevét is, akiknek a történelem folyamán a Kollégiummal kapcsola­tuk volt, valamint azokét a szerzőkét, akik tudományos kutatásaikban és írásaikban, életrajzi vagy irodalmi műveikben a Kollégiummal foglalkoztak.

Köszönet illeti mindazokat, akik fáradságos munkával ezt a kötetet létrehozták, az írókat, a lektorokat és a szerkesztőt, aki tiszteletreméltó munkával, saját kutatásai eredményeit is bedolgozva igyekezett a különböző szerzők írásaiból egységes művet kiadásra előkészíteni. Köszönjük az egyes intézményeknek, hogy anyagukat rendelkezé­sünkre bocsátották, munkatársaikat az írói és szerkesztői munka miatt hosszasan nélkülözték. Köszönjük a Református Zsinati Iroda Sajtóosztályának, hogy a nagy terjedelmű kötet kiadását szűk határidőn belül vállalta.

Ajánljuk ezt a könyvet a Kollégium egykori és jelenlegi tanárainak és diákjainak, a Kollégium barátainak, egyházunk tagjainak, akik szeretettel szívükön viselik az ősi iskola sorsát és nem utoljára a magyar kultúra minden munkásának. A Debreceni Református Kollégium nemcsak a református egyházé, hanem az egész magyar népé. 450 éves jubileuma a magyar kultúra ünnepe is.

Dr. Kocsis Elemér
püspök
a Kollégium Külön Igazgatótanácsának elnöke