BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Géresi Kálmán (Visk, 1841. dec. 25. – Debrecen, 1921. jan. 23.) ref. vallású főigazgató. Tanult Debrecenben és a teol. tanfolyamból az utolsó másfél évet Pesten. 1863-tól segédtanár volt a pesti ref. gimnáziumban, 1868-tól nevelősködött, s 1869–73-ban bölcsészeti tudományokat hallgatott a pesti egyetemen. Miután 1873 őszétől hét hónapig történeti kutatásokat végzett Oroszországban, 1874 őszén a kollégiumi könyvtár igazgatójának s a magyar irodalom tanárának választatott Debrecenbe. 1896-ban tankerületi főigazgatóvá neveztetett ki s mint ilyen, 1918-ban lépett nyugalomba. Sokáig elnöke volt a tiszántúli ref. középiskolái tanáregyesületnek s a →tiszántúli egyházkerületben 1903-tól tanácsbírói tisztet töltött be. – Idevágó dolgozatai: A ref. tanügy, különösen a debreceni főiskola legrégibb történetéből (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület 1880-i évkönyve). Debrecen irodalomtörténetének rövid átnézete (A Zelizy-féle „Debrecen egyetemes leírásá”-ban, 1882.). A debreceni kollégium külső történetének vázlata 1848-ig: Iskolai élet 1848 előtt; A főkönyvtár története (Mindhárom „A gimnázium története a debreceni ev. ref. kollégiumban” c. kiadványban, 1895.). Egyik társszerkesztője volt 1881-től 1886-ig a →Debreceni Prot. Lapnak.