BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fülöp József (Kúp, 1864. okt. 7. – ?Körmend, 1949. ápr. 8.) ref. esperes. A gimnáziumot 1885-ben, a teológiát 1889-ben végezte Pápán, ahol egy évig →senior, egy évig gimn. h. vallástanár is volt. Miután néhány hónapig segédlelkészségben működött Ácson, 1891 decemberében helyettes, 1892 októberében rendes lelkész lett Körmenden. A →dunántúli egyházkerület 1912-ben tanácsbíróvá, az →őrségi egyházmegye 1929-ben →esperessé választotta. Zsinati tagságot is töltött be 1927-től 1939-ig, midőn nyugalomba vonulván, lemondott állásairól. – Művei: Bibliai elmélkedések délutáni istentiszteletekre. (Pápa, 1894.) Alkalmi imádság és beszédek nemzeti újjászületésünk emléknapjára… (Körmend, 1895.) Templomi beszéd elő- és utóimádsággal millenniumi hálaadó istentiszteletre. (Uo. 1896.) Templomi beszédek imákkal, reformáció emlékünnepére. (Szombathely, 1897.) Bibliaismertetés szent történetekkel (Tankönyv). (Pápa, 1898.) (V. kiad. uo. 1914.) Templomi beszéd elő- és utóimádsággal a magyar keresztyénség és királyság 900 éves fennállásának hálaünnepére. (Körmend, 1900.) Ev. ref. ker. vallástan. (Pápa, 1900.) Templomi emlékbeszéd elő- és utóimádsággal… Kossuth Lajos születése 100. évfordulójának ünnepélyére. (Szombathely, 1902.) Evangeliumi ker. templomi beszédek… (Uo. 1902.) Mivel tartozunk vezéri nagyjainknak? (Deák Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából.) (Körmend, 1903.) Ev. ref. ker. hit- és erkölcstan rövid foglalata. (Uo. 1904.) (III. kiad. uo. 1916.) A ker. egyház rövid története különös tekintettel a magyarországi reformációra. (Szombathely, 1904.) Vigasztalások a koporsó mellett. (Uo. 1905.) Templomi beszéd elő- és utóimádsággal a Bocskay István szabadságharcát követő bécsi békekötés 300. évfordulója alkalmából… (Körmend, 1906.) Ref. elemi iskolák Kálvin-ünnepélyének programmja… (Uo. 1909.) Templomi emlékbeszéd imádságokkal Kálvin János születésének 400 éves jubileuma alkalmából. (Uo. 1909.) Hit- és erkölcstan… (Pápa, 1911.) Karácsonyi és évfordulói beszédek és imádságok háborús időben. (Szentgotthárd, 1914.) Templomi beszédek elő- és utóimádságokkal a világháború nagypéntek és húsvét ünnepeire. (Körmend, 1915.) A hazaszeretet erőpróbái és erényei (Prédikáció). (Uo. 1915.) Isten igéje a világháborúban. (Uo. 1915.) Arany János és Tompa Mihály emlékezete az iskolában. (Uo. 1917.) Számos cikket írt a Dunántúli Protestáns Lapba.