BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Futó Mihály (Boldva, 1835. febr. 2. – Hódmezővásárhely, 1909. aug. 6.) ref. tanár. Miután Sárospatakon elvégezte iskoláit, 1860-ban gimn. tanár, 1877-ben igazgató lett Hódmezővásárhelyen. 1904-ben nyugalomba lépett. Rendes tagja volt a budapesti első zsinatnak. Sok dolgozata van a pedagógiai irodalom terén, melyek közül egyházi érdekkel a következők bírnak: A hódmezővásárhelyi ref. egyház és iskola története. (Sp. Füz. 1862.). Emlékbeszéd néhai Tóth Ferenc hódmezővásárhelyi ref. lelkész felett. (Hódmezővásárhely, 1869.) Adatok a hódmezővásárhelyi ref. főgimnázium múltjához (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1880.). Minő eszközökkel lehet prot. középiskoláink belső életére hatni… (Uo. 1881.). Adalékok a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium 1879–1888 közötti életéhez (Uo. 1889.). A ref. középiskolák fejlődését gátló körülmények elhárításának eszközei (Uo. 1891.). Az ev. ref. bölcsészeti és theologiai fakultás (P. E. I. L. 1892.). A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgimnázium története. (Hódmezővásárhely, 1897.)