BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Filó Lajos (Losonc, 1828. okt. 31. – Nagykőrös, 1905. dec. 11.) ref. lelkész. Losoncon végezte nemcsak a gimnáziumot, hanem a bölcsészeti és jogi tanfolyamot is. Teológiára Kecskemétre ment, hol aztán →seniori tisztet is viselt, majd ugyanott →káplán, háromévi gyönki tanárság után pedig tanár lett, 1854-ben a gimnáziumban, 1855-ben pedig a →teol. akadémián, ekkor helyettesi, a következő évtől fogva pedig rendes minőségben. Innen 1857-ben lelkésznek ment Kopácsra, ahonnan 1858-ban Pestre hívták a →teol. akadémia tanárának. Itt két évig működött, s ez idő alatt mint a →dunamelléki egyházkerület aljegyzője tevékeny részt vett a →pátens elleni küzdelemben, különösen az „Irányadó” c. tájékoztató irat szerzésével. 1860–61-ben tanulmányi utat tett a nyugat-európai államokban s kivált Genevában és Edinburghben töltött hosszabb időt. Ezalatt megválasztották a nagykőrösi →elsőpapságra, melyet 1861 októberében foglalt el, s amelyen haláláig működött. – Vagyonát egyházközségére hagyta. Sok ideig élénk részt vett az egyházi közügyekben. A dunamelléki egyházkerületnek tanácsbírája, több ízben konventi tagja, 1882–84-ben főjegyzője volt. Mint teológus, a supranaturalis irányt követte. Számos kisebb-nagyobb dolgozatát közölték az egyházi lapok és folyóiratok. Része volt az 1878-i újszövetség-revízióban. Önálló művei és nagyobb értekezései: Az egyház lénye… (Sp. Füz. 1857.). Uniókísérletek a reformáció őskorában (Uo. 1859.). Unióvitály a hazai r. katholikusok és protestánsok között (Uo. 1860.). Rapport sur l’église de Hongrie. (Geneva), (1861.) A feltámadás és a spiritualismus. (Kecskemét, 1862.) A ker. hit védelme a Krisztus feltámadása kérdésében. (Uo. 1863.) Vizsgálódás a hazai prot. tudományosság jelen állása körül (P. E. I. L., 1863.). Egyházi beszédek (I. f.). (Kecskemét, 1872.) (Címlapkiadás 1882. „Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek” c. alatt.) Nyílt levél liturgikai kérdések felett (Révész Figyelmezője, 1874.). Prot. orthodoxia, modernismus és r. katholicismus (Uo. 1875.). A vegyes házasságból származó gyermekek vallásának kérdéséhez (Uo. 1876.). Ker. hittan (Tankönyv a IV. elemi osztály részére). (Budapest, 1881.) (II. átd. kiad. uo. 1896.) Az illetéktelen keresztelések kérdése (Philiater álnév alatt). (Uo. 1890.) A nagykőrösi ref. egyház története (Nagykőrös város monográfiájában). (Nagykőrös, 1896.) – úgyszintén azok az imái és beszédei, melyeket Kármán-Kiss Júlia (1854.), Mihó László (1855.), Zsigray Jánosné (1862.), Ádám Mihály (1866.) és Halász Géza (1888.) felett, valamint Deák Ferenc és Kossuth Lajos gyászünnepélyén tartott.

Irodalom: Horváth József: F. L. élete és kora (1928.).