BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fáy András (Kohány, 1786. máj. 23. – Pest, 1864. júl. 26.) ref. vallású birtokos. Tanult 1793-tól Sárospatakon, 1798-tól Pozsonyban, azután 1803–4-ben jogot végzett újra az előbbi helyen. Ettől fogva egy ideig vármegyei tisztviselő volt, 1835-ben pedig követté választatott. 1820-tól állandóan Pesten lakott. Az Akadémiának 1831-ben tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy-társaságnak 1837-ben igazgatója (azaz akkor elnöke) lett. Neki köszönhető a Pesti Hazai Első Takarékpénztár megalapítása. Általában egyik legkiválóbb munkása volt Magyarország megújhodásának, ki méltán rászolgált „a haza mindenese” elnevezésre. A társadalom reformálására irányuló sikeres buzgalma mellett a prot. s közelebbről a ref. egyházi belélet újjáalkotásában is első helyen vett részt. Tőle számítható a szabadelvű teológia öntudatosabb fellépése hazánkban. Nagy tevékenységet fejtett ki a prot. unió érdekében, valamint a pesti prot. főiskola felállítása és általában az iskolázás fejlesztése ügyében. Mint egyházkerületi tanácsbíró és a pesti egyház gondnoka tevékeny részt vett az egyházigazgatásban is, sikerrel küzdött némely hierarchikus törekvések ellen a →paritas mellett, a →pátens korában pedig az autonomiáért. 1860 októberében segédgondnokká választotta a →pesti egyházmegye, de már 1861 januárjában lemondott. – Egyházi irányú művei: Próbatétel a mai nevelés két nevezetes hibáiról. (Pest, 1816.) Javaslat egy Pesten állítandó ref. főiskola tárgyában. (Uo. 1840.) Óramutató. (Uo. 1842.) (Egy egész irodalom támadt körülötte.) Negyedmutató óramutatómhoz (P. E. I. L., 1843.). Javaslata az unió alválasztmánynak a magyarországi két prot. felekezet egyesítése módjáról és eszközeiről (Név n.). (Pozsony, 1846.) (Németül és szlovákul is megjelent.) Sok cikkét közölte ezenkívül a P. E. I. L.

Irodalom: Badics Ferenc: F. A. életrajza (1890.), Erdélyi Pál: F. A. élete és művei (1890.), Findura Imre: F. A. élete és művei (1888.), Koltai Virgil: F. A. élete és működése (1888.), Komáromy Lajos: F. A. mint paedagogus (1886.), Rácz Kálmán: F. A. mint protestáns (1893.).