BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Eperjesi ev. zsinat természetesen több is volt. de az 1546. nov. 2-án tartott volt nevezetes annyiban, hogy ekkor választott először határozottan protestáns elvű →esperest az →öt szabad kir. városi egyházmegye. →Radácsi Mihály bártfai plébánosra esett a választás, de a bártfaiak nehezen nyugodtak belé papjuknak ebbe a mellékfoglalkozásába. Az állítólag itt szerkesztett egyházigazgatási cikkek semmi esetre sem keletkezhettek ebben az egyházmegyében, hanem bizonyosan Zemplén megyei eredetűek.

Irodalom: Zoványi Jenő: Az 1546. évi eperjesi zsinat állítólagos végzései (Prot. Szle, 1917.), Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen (I. K. 1922.), Zoványi Jenő: A reformáczió Magyarországon 1565-ig (1922.), Uő.: Még egyszer az eperjesi zsinat állítólagos végzéseiről (Akadémikus, céhbeli és dilettáns egyháztörténetírók, 1943.).