BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Eperjesi ev. kollégium attól fogva létezik, hogy a város befogadta a reformációt régi iskolájának természetes átformálódásával egyetemben. Eleinte triviális jelleggel bírt, de szinte magától emelkedett mind magasabb színvonalra, míg aztán 1665-ben a felsőmagyarországi ev. rendek a tanulók nagy száma folytán hivatalosan kimondották főiskolával való kiegészítését. Ez 1667-ben nyílt meg, de akkor csak négy évig állhatott fenn, mivel elvették a jezsuiták. 1682-ben újra a protestánsoknak, 1687-ben ismét a jezsuitáknak, 1705-ben megint a protestánsoknak jutott a kezébe, kik a →rózsahegyi zsinaton is mindent elkövettek fejlesztésére. Tőlük azonban 1711-ben harmadszor is elvétetvén, csak 1785-ben került vissza tulajdonukba, miután előbb hatvan évig (1713–1773) a jezsuitáknak volt birtokában. Ekkor is meg kellett hogy vásárolják a saját épületeiket (a templomot is). A XVIII. század folyamán állandóan működő intézetet 1804-ben kerületi jelleggel ruházta fel a tiszai egyházkerület. 1811-ben állíttatott fel a jogi tanszék, 1852-ben magasabb színvonalra emelték a teol. oktatást, 1873-ban pedig tanítóképezdét nyitottak. 1887-ben leégvén a helyisége, új épületet kellett emelni számára. Az 1919-i fordulat jóformán megsemmisítette az ekkor már →teol. akadémiából, jogakadémiából, tanítóképezdéből és főgimnáziumból álló kollégiumot. Az akadémiák egyszerűen megszűntek ott, a jogakadémia és tanítóképezde Miskolcra költözött. Ez utóbbi ugyan, mint szlovák nyelvű, egy ideig amott is megmaradt evangélikusnak, de aztán államivá lett, sőt a gimnázium is, mely átmenetileg részben magyar nyelvű oktatást is végzett, azóta már csupán némi evangélikus színezettel, de jóformán állami jelleget öltött fel.

Irodalom: Munyay Antal Lajos: Fortuna secunda et altera (1835.), Vandrák András: Az eperjesi ág. h. ev. kollégium múltjának és jelen állapotának vázlatos rajza (1867.), Hörk József: Az eperjesi ev. ker. kollegium története (1896.), Kollegiumi oklevéltár (Értesítő 1908. és 1909.), Gömöry János: Az eperjesi ev. kollegium története (1903.), Uő.: Az eperjesi ev. kollegium 1531–1931. (1933.).