BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csanádi Pál (Kolozsvár, 1572. – Kolozsvár, 1636. dec. 5.) unit. püspök. Kolozsvárt tanult. 1595-ben →rektornak ment Torockóra, ahonnan 1597 végén visszatért Kolozsvárra tovább tanulni. Egy év múlva ótordai rektor, 1599-ben pedig kolozsvári tanár, majd igazgató lett. Mikor az országgyűlés Kolozsvárt minden prot. életnyilvánulást betiltott, 1603-ban olasz egyetemek látogatására indult s csak 1608 tavaszán érkezett vissza hazájába orvosi oklevéllel. Ekkor ismét kolozsvári igazgató, később pedig egyszersmind kolozsmonostori „egyik káptalan”, vagyis a hiteles hely egyik levéltárnoka lett. Elkészítvén iskolai törvényeit, 1626-ban ki is adta. 1632 szeptemberében püspökké választatván, ez évi novemberben lemondott az igazgatóságról. – Mind →Bethlen Gábor, mind I. →Rákóczy György jelenlétében vitázott ref. hittudósokkal, így 1617-ben →Keserüi Dajka Jánossal, 1618-ban (aug. 29.) →Geleji Katona Istvánnal. – Művei, melyeket 1615-ben a Bethlen István kívánságára Máté 28:19-ről, 1617-ben „Pöröly” c. alatt Vári Alatus János kolozsvári ref. pap ellen s 1620-ban a szentháromságot állító tantételek ellen írt, kéziratban terjedtek el; ez utolsóval polemizált Tállyai Márton „Anatome Samosatenianismi” (1634.) c. könyvében.