BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abaffy Lipót (Tótaradác, 1827. február 18. – Tótaradác, 1883. február 27.) ev. lelkész. Tanult Lőcsén és Pozsonyban. Közigazgatási pályára lépett, de csakhamar átment a lelkészire s előbb →káplán, később lelkész lett szülőhelyén. – Szlovák nyelvű dolgozatokat írt egyházi lapokba s egy évig szerkesztett egy prédikációs folyóiratot. Sok nevezetes áhítatossági és épületes művet átültetett szlovákra, s ezen a nyelven írta következő munkáit is: Beszéd Moczkovcsák Károly nagybecskereki beiktatásán. Nagybecskerek, 1863. Szeberényi Gusztáv püspöki beiktatásának emléke. Túrócszentmárton, 1872. Jelentése a zsinati előmunkálatok megítélésére kiküldött bánáti esperességi bizottmánynak (Magyarra ford. Moczkovcsák János Tivadar). Nagybecskerek, 1872. Jézus és Zákeus, vagy az igaz megtérésről (Ford.). (Bp. 1874.) Egy álmatlan éjszaka (Ford.). (Uo. 1874.)