BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bodola Sámuel (Zágoni) (Székelyudvarhely, 1790. dec. 10. – Kolozsvár, 1866. ápr. 22.) ref. püspök, az előbbinek unokatestvére. Székelyudvarhelyen tanult 1803-ig, midőn Nagyenyedre ment iskolái folytatására. Itt tanulmányai befejezte után →köztanító lett, majd külföldre ment s 1814 nyarán a göttingeni egyetemnek lépett a hallgatói közé. Másfél év múltán hazajővén, 1816 tavaszán udvari papságot vállalt Kolozsvárt özv. br. Daniel Istvánnénál. Még ezévi novemberben Héderfáján, 1818 júniusában Marosvásárhelyen foglalt el lelkészi állást. 1820-tól →teol. tanár volt Székelyudvarhelyen, 1833-tól Marosvásárhelyen. Miután 1836-ban főjegyzőjévé választatott az erdélyi egyháznak, 1841-ben Nagyenyedre ment át teol. tanárnak. Innen 1848 novemberében a fellázadt románok elől Kolozsvárra menekült s 1849-ben Marosvásárhelyre költözött, hol 1850-től ismét folytatta hivatalát. 1854-től Kolozsvárt működött, mint az oda összpontosított teol. akadémia tanára. Már 1852 februárjától püspökhelyettes volt az elaggott püspök →Antal János (apósa) mellett, majd ennek halála (1854.) után a püspökségre következett, de csak 1861 májusában nyervén meg a királyi megerősítést, addig csak helyettes püspökként szerepelt. Ekkor aztán felhagyott a tanárkodással. – Ő rendszeresítette hivatalos, évenkénti kiadványként 1858-ban egyházkerülete névkönyveit. – Művei: A nagy ember vallásos-tudományos tekintetben (gr. →Teleki Sámuel feletti oratio, 1822.). (Kolozsvár, 1825.) Kik az igaz keresztyének? (Konfirmációi prédikáció.) (Brassó, 1831.) Katechismus. (Kolozsvár, 1832.) (V. kiad. 1861., melynek nyomán 1867-ben veje, →Garda József adta ki.) A jó ember (Gyászbeszéd Ugron János felett.) (Marosvásárhely, 1833.) könyvismertetés →Salamon József „Commentatio…”-járól. (Uo. 1840.) A ker. anyaszentegyház négy oszlopai. (Nagyenyed, 1845.) Papok fölszentelése alkalmával mondott beszéd. (Kolozsvár, 1855.) Az élő egyház… (Prédikáció). (Uo. 1856.) →Bod Péter „Smirnai Szent Polikarpus”-ának folytatása (→Zágoni Aranka Györgytől Eperjesi Zsigmondig bezárólag, Névkönyv 1860–61.) Képviselet, successio és más teendők anyaszentegyházunkban (Névkönyv 1862.). Közzsinatot megnyitó beszéd. (Kolozsvár, 1863.) Ima, zsinatnyitó és papszentelő beszédek. (Uo. 1864.) Beszéd Kálvin halálának emlékére. (Uo. 1864.) Lelkészavató beszéd. (Uo. 1865.) – Veje volt Antal Jánosnak, apósa Garda Józsefnek.

Irodalom: Bartók György: B. S… („Nagy papok életrajza” közt, 1877.), Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.).