BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bodoki József (Retteg, 1730. – Kolozsvár, 1799. jan. 7.) ref. tanár. Kolozsvárt tanult, hol 1746. nov. 22-én →subscribált. Innen, miután három évig köztanítóságot viselt, 1759 tavaszán külföldre ment s ezévi júl. 3-án a leideni egyetemre iratkozott be, melyen három évet töltött. Visszatérte után 1764-ben tanár lett Kolozsvárt. 1797-ben nyugalomba lépett. – Művei: Halotti oratio… →Verestói György tisztességére. (Kolozsvár, 1765.) Az igazaknak… készített mennyi jutalmat elnyert… asszony (Gyászbeszéd gr. Teleki Pálné Vay Kata felett, 1768.). (Uo. 1769.) Az igaz hittel vitézkedő… (Gyászbeszéd gr. Teleki Ádám felett, 1770.) (Uo. 1775.) Az újtestamentomi szentírások olvasására bevezetés (L’Enfant után franciából ford.). (Uo. 1775.) Kisdedek vallása (Seiler után németből ford.). (Uo. 1775.) Egy szép halotti oratio… (Ifj. br. Bánffy László felett). (Uo. 1784.) Gyászverseket írt a Pataki Sámuel (1766.), Incze Mihályné Pataki Sára (1794.), ifj. Verestói György (1794.) és Incze Mihály (1795.) halálára.

Irodalom: Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története. II. k. (1905.)