BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Binder György Pál (Segesvár, 1784. júl. 22. – ?, 1867. jún. 12.) ev. püspök. Segesvárt tanult, közben egy évet a kolozsvári unit. kollégiumban töltve. 1804-ben külföldre ment s a tübingeni egyetemen teológiát hallgatott. Innen 1807-ben visszatérve hazájába, a következő évben gimn. tanár lett Segesvárt. 1831-ben a segesdi, 1840-ben a szászkézdi, 1853-ban a berethalmi egyház hívta meg lelkészül. Ugyanez évben püspökké választotta az erdélyi szász egyház. 1858-ban teol. díszdoktorságot kapott a jenai egyetemtől. – Páratlan buzgalmat fejtett ki a lelkészi dézmakárpótlás kieszközlésében. Főleg ennek ügyére vonatkoznak művei is, melyek közül egy „Emlékirat…” és egy „Óvás…” 1848-ban magyarul is megjelent. Egyéb munkái: Zwei Reden. (Brassó, 1845.) Zwei Vorträge. (Nagyszeben, 1862.) Rede bei dem dreihundertjährigen Jubelfeier der A. K. (Uo. 1881.)

Irodalom: Aus dem Leben Georg Paul Binders (Archiv des Vereines… XV.), Binder György: Mittheilungen zur Biographie Georg Paul Binder (1878.), Höchsmann János: G. Binder… (1897.), Schuller Richard: G. P. Binder als Lehrer (1900.), Teutsch Gy. D.: Ein Zug zum Lebensbild Georg Paul Binder (Archiv des Vereines… XIV.).