BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zelenka Pál (Csehberek, 1839. aug. 19. – Miskolc, 1910. dec. 4.) ev. püspök. Csehbereken kezdett tanulni. További tanulmányait Aszódon, Selmecbányán és Pozsonyban végezte. Majd külföldre ment s 1859-tői a jenai egyetemen gyarapította teol. ismereteit. Hazatérve, előbb nevelősködött, míg 1862-ben pesti →káplán, 1864-ben irsai, 1866-ban miskolci lelkész lett. Az egyetemes →gyámintézet 1871-ben jegyzőjévé, 1886-ban elnökévé, a →hegyaljai egyházmegye 1887-ben →főesperesévé, a →tiszai egyházkerület 1874-ben jegyzőjévé, 1890-ben és az új egyházi törvények életbe lépte utáni lemondásakor 1895-ben újra püspökévé választotta. A →budapesti első zsinaton vezérszerepet vitt s általában kiváló tevékenységet fejtett ki egész működésében. – A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak kezdettől választmányi tagja, 1904-tői egy évig elnöke, azután ismét választmányi tagja volt. Cikkeit a P. E. I. L. és az →Ev. Egyház és Iskola közölte; szerkesztette az „E. E. E. Gyámintézeti Lap”-ot (1884- 87.) és a miskolci egyház évkönyveit (1867-tői), melyek közül az 1897-i maradandó értékkel bír; kidolgozta 1881-ben a tiszai egyházkerület új coordinatiójának tervezetét, s emellett a következő művei vannak: Memorandum a theologia és a theol. akadémia ügyében (3 f.). (Miskolc, 1870., 1878., 1880.) Ellenjavaslat a némethoni Gusztáv Adolf-egyesülettel szándékolt egyesülési terv ellen. (Kassa, 1873.) Gyámintézeti beszéd (Criegern után ford.). (Miskolc, 1878.) Ünnepi beszéd a miskolci ev. egyház százados fennállása alkalmával. (Uo. 1882.) Emléklapok a miskolci ev. anyaegyház évszázados élet-könyvéből. (Uo. 1884.) A magyarhoni egyetemes ev. egyházi gyámintézet múltja és jelene (I. k.). (Uo. 1885.) Igénytelen javaslat. (Uo. 1891.) Prédikáció az 1790–91. évi XXVI. tc. százados ünnepén. (Budapest, 1892.) Ima a tállyai templom fölszentelésén. (Miskolc, 1892.) Ima és beszéd az iglói templom százéves jubilaeumán. (Uo. 1897.)