BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Weber Samu (Poprád, 1835. márc. 26. – Szepesbéla, 1908. máj. 18.) ev. esperes. Poprádon kezdte iskoláit, melyeket 1844-től Késmárkon folytatott. Miután 1854-től 1857-ig teológiát végzett Eperjesen s két évig nevelősködött, 1859-ben külföldre látogatott el. Ez évi okt. 20-tól a jenai egyetemen folytatván tanulmányait, egy év elteltével visszatért hazájába. Félévi szepesbélai →káplánkodás után 1861 áprilisában selmecbányai német pap, ugyanez évi decemberben pedig szepesbélai lelkész lett. A →szepesi 13 városi egyházmegye 1896-ban al-, 1901 júniusában →főesperessé választotta. – A →Magyarországi Prot. Egyletnek legtevékenyebb választmányi tagjai közé tartozott s ugyancsak választmányi tagja volt kezdettől fogva a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak is, a Magyarországi Kárpátegyletnek pedig 1883-tól másodelnöke. – Irodalmi működése rendkívül kiterjedt; számtalan kisebb-nagyobb történeti és egyházi dolgozata jelent meg különféle német és magyar lapok, meg folyóiratok hasábjain. Nagyobb tanulmányai és önállóan megjelent művei: Antrittspredigt (Selmecbányán). (Selmecbánya, 1861.) Predigt aus Veranlassung der Wiedererlangung des Glockengebrauches zu Bela. (Bielitz, 1870.) A szentírás (Egyh. Reform, 1872.). Ein Wort zur ersten kindererziehung. (Kassa, 1873.) Betrachtungen aus dem Leben und der Lehre Jesu (Tankönyv). (Pest, 1873.) Christlicher Religionsunterricht für Volksschulen. (Uo. 1873.) (IV. kiad. 1891., magyarul is megjelent a Turcsányi Andor fordításában 1874-ben, ennek IV., a szerző által teljesen átdolgozott kiadása 1891.) Bilder aus der Kirchengeschichte… (Kassa, 1876.) (II. kiad. Igló, 1885., utána dolgozta ki →Csiskó J. és Bogsch A. az „Egyháztörténeti korrajzok” c. munkát 1890.) Confirmandenbüchlein. (Kassa, 1878.) (IV. kiad. 1893.) Einiges aus der Geschichte Belas. (Uo. 1880.) Zipser Geschichts- und Zeitbilder. Geschichts- und 1880.) Gastpredigt… zu Ödenburg. (Sopron, 1881.) Toleranz-Jubel-Predigt. (Igló, 1882.) Monographie der ev. Gemeinde A. C. Bela. (Késmárk, 1885.) A lublói vár (Sz. 1886.). A szepesbélai cseppkőbarlang és környéke. (Késmárk, 1886.) (Németül 1883.) Kindergebete. (Uo. 1887.) (IV. kiad. 1894.) Prot. várlelkészség (P. E. I. L., 1887., 1889., 1891., 1896.). A 16 szepesi város az elzálogosítás alatt… (Szepesváralja, 1888.) Erster geographischer und Geschichts-Unterricht. (Késmárk, 1891.) Geschichte der Stadt Szepes-Béla. (Igló, 1892.) Id. →Buchholtz György és kora. (Budapest, 1892.) Podolin város története. (Uo. 1893.) Nedeczvára (Történelmi Tár, 1893.). Gedächtnissrede (Kossuthról). (Késmárk, 1894.) Gradeczi Stansith →Horváth Gergely és családja. (Uo. 1896.) Grosz Pál tanár és lelkész élete (Prot. Szle, 1896.). Szepes megye története (2 k.). (Lőcse, 1896.) Geschichte der Stadt Leibitz. (Uo. 1896.) Szepességi prot. írók az ellenreformációig (Prot. Szle, 1897.). Ehrenhalle verdienstvoller Zipser. (Igló, 1901.) Mauksch Thomas als Tourist und Naturforscher. (Lőcse, 1903.) (Magyarul is.) Újabb adalékok Szepes megye történetéhez. (Budapest, 1905.) Zur Geschichte des 25-jährigen Bestandes des ev. Frauenvereins. (Uo. 1906.) Samuel Genersich als Botaniker. (Uo. 1906.) Predigt zur Erinnerung an Stefan →Bocskay und den Wiener Frieden von 1606. (Uo. 1906.) A prot. elv lassú haladása, különös tekintettel a Szepességre (Prot. Szle, 1906.). Az ellenreformáció a Szepességen (Uo. 1907.). Újabb adalékok Szepes megye történetéhez. (Lőcse, 1907.) Die Mischehe mit Rücksicht auf die Reverse. (Késmárk, 1907.) A késmárki vértanúk. (Eperjes, 1908.) Pótlékok Wagner Szepes megye okirattárához. (Lőcse, 1908.)