BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Verestói György (Cséri) id. (Bonyha, 1698. jún. 25. – Kolozsvár, 1765. márc. 6.) ref. püspök. Bonyhán kezdte tanulását. mit 1710-től Marosvásárhelyen, 1713-tól pedig Kolozsvárt folytatott. Ez utóbbi helyen 1716-ban lett →togatus. 1718-tól pedig →köztanítóságot viselt. 1721 nyarán külföldre indult s ez évi szept. 25-én Franekerben iratkozott be az egyetemre, melyen 1726. szept. 26-ig időzött. Hazaérkezvén, 1727 elején udvari papja lett br. Bánffy Farkasnak Bonchadán. 1728 nyarán Kolozsvárt foglalta el a bölcsészet tanszékét, melyről 1758 őszén a teológiáéra lépett elő. 1760. jún. 15-én püspökévé választotta az →erdélyi egyházkerület. Betegeskedése miatt 1764-ben visszavonult a tanárságtól. – Művei: De palma ardente (Exod. III. l-5.). (2 r.) (Franeker, 1725.) Oratio funebris, qua… Josephum Filep →Deáki… salutavit. (Kolozsvár, 1748.) Oratio funebris, qua Josephum →Inczédi laudavit… (Uo. 1751.) Politicus inculpatus… (Gyászbeszéd br. Wesselényi István felett). (Uo. 1759.) Oratio funebris in supremum honorem Francisci Kabos. (Uo. 1759.) Oratio… super funere… Sigismundi comitis Rhédei… (Uo. 1760.) Oratio. qua sacrum ecclesiae ministerium… (Gyászbeszéd →Szathmári Pap Zsigmond felett). (Uo. 1760.) Az idvezítő hitnek bátorító erejéről (Gyászbeszéd gr. Teleki Mihály felett). (Uo. 1763.) Magyar versek… temetési és lakodalmi különböző alkalmatosságokra. (Uo. 177?) (II. kiad. uo. 1781.) Holtakkal való barátság (2 k.) (Uo. 1783.) [Huszonhat gyászbeszéd, melyek közül külön is megjelentek a Váradi Zsigmond (1730.), Valkai Miklós (1730.), gr. Teleki Pál (1731.), Havasali Sára (1731.), Pongrácz Nagymihályi Jánosné gr. Teleki Judit (1733.) és br. Bánffy Sámuel (1756.) felett tartottak, míg az elősoroltak hiányzanak belőle.] – Üdvözlő verset írt →Rimaszombati Sámuelhez (1724.), gyászverset br. Kemény Zsigmondné gr. Bánffy Krisztina halálára (1718.). Egy levelét közre bocsátotta 1735-ben Venema franekeri professzor. A temetésén elmondott beszédek szintén megjelentek. – Veje volt →Baczoni Incze Máténak, sógora →Incze Istvánnak és →Incze Mihálynak.

Irodalom: Franekeri nagyterjedelmű értekezésének ismertetése a Museum… Bremense-ben (II. k. 1729.) és Nagy Zsigmondtól a Prot. Közlönyben (1886.), Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (1905.)