BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Türelmességi rendelet (= edictum tolerantiae, sok helyen „türelmi”), II. József által 1781. okt. 13-án aláírt és a →Helytartótanács által okt. 29-én kibocsátott nyílt parancs, mely a protestáns és görög keleti vallásúaknak több addig elvont jogukat megadta kegyelemből és igen sok visszaélést megszüntetett az addig velük szemben gyakoroltak közül, de még mindig távol állott a jogegyenlőség és viszonosság kimondásától és életbeléptetésétől. A róm. kat. vallást uralkodó vallásnak tekintette ez is, és vele szemben mind a görögkeleti, mind a protestáns vallás csak tűrt vallás számba ment ezentúl is. Mindamellett tényleg előnyös levén a prot. egyházakra, ezek nagy örömmel fogadták, s mindenfelé új élet jelei nyilvánultak nyomában. A róm. kat. egyháztól kifejtett ellenállás dacára 1784-ig a magyar protestánsoknak 267 anya- és 748 leányegyháza nyert erre szabad vallásgyakorlatot. A türelmességi rendeletet követőleg még több, a protestánsokra nézve hasonlóképpen előnyös intézkedést tett II. József, ki többi országaiban is hasonló intézkedéseket léptetett életbe.

Irodalom: G. V. Frank: Das Toleranzpatent des Kaisers Joseph II. (1881.), Zsindely István: A türelmi rendelet történetéhez (Sp. Füz. 1905.), Mályusz Elemér: A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus (1939.). Uő: Iratok a türelmi rendelet történetéhez (1940.).