BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tüdős István (Alsómihályi, 1866. dec. 22. – Miskolc, 1918. okt. 8.) ref. püspök. 1877-től Sárospatakon tanult, hol a gimnáziumot 1886-ban, a teológiát 1890-ben végezte. Az 1890–91. tanévben a jenai egyetemen is teológiát hallgatván, 1891-ben teol. magántanári képesítést szerzett Sárospatakon, a következő tanévben pedig a kolozsvári egyetem bölcsészeti karának levén hallgatója, 1892-ben bölcsészetdoktorrá avatták. Ettől fogva Miskolcon →káplánkodott 1895 őszéig, midőn az elméleti teológia tanszékét foglalta el a sárospataki akadémián. 1905-ben papnak ment Miskolcra, hol 1910-ben →esperesnek választotta az →alsóborsodi egyházmegye, 1914-ben pedig püspöknek a →tiszáninneni egyházkerület, melynek korábban, 1904-től 1910-ig tanácsbírája volt. – A →budapesti második zsinatnak előbb pót-, 1910-től rendes tagja, a harmadiknak alelnöke volt. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1900-ban választmányi tagjai közé sorozta. Cikkei a →Dunántúli Prot. Lapban, a →Prot. Közlönyben, a P. E. I. L.-ben, a Lelkészegyesületben és a →Sárospataki Lapokban jelentek meg, mely utóbbinak 1897-től 1904-ig felelős szerkesztői tisztét vitte. Szerkesztette még a Sárospataki Ifjúsági Közlönyt (1888–89. és 1889–90.). – Művei: Zwingli mint dogmatikus. (Sárospatak, 1892.) →Mirandulai Picus János élete és bölcsészete. (Kolozsvár, 1892.) →Dévai Bíró Mátyás (Prot. Szle, 1893.). A dogmák jelentősége napjainkban. (Sárospatak, 1896.) Alkalmi beszéd márc. 15. (Uo. 1896.) Dolgozatok a gyakorlati lelkészet köréből. (Miskolc, 1897.) Levelek a jezsuiták erkölcstanáról. (Budapest, 1901.) Tanulmányok Augustinus tanrendszeréből. (Pozsony, 1903.) Ker. hit- és erkölcstan. (Sárospatak, 1903.) (III. kiad. uo. 1911.) Mi a vallás? (Uo. 1904.) Pásztor Sámuel emlékezete. (Uo. 1904.) Zwingli nézete az evangéliumi tanácsokról (Theol. Szaklap, 1904.). A lelkipásztor jó hírnevének megvédelmezése a 18. században (Prot. Szle, 1904.). Zwingli Ulrik Commentariusa (Latinból ford. →Pruzsinszky Pállal). (Budapest, 1905.) Alkalmi beszéd márc. 15-én. (Sárospatak, 1905.) Miskolci beköszöntő prédikációja („Emléklapok…” c. füzetben). (Miskolc, 1905.) Az egyház Augustinus tanrendszerében (Theol. Szaklap, 1905.). Keresztelő János (Uo. 1907.). Prédikáció a miskolci új templom százéves fennállásakor („Emléklapok…” c. füzetben). (Miskolc, 1908.) Jelentés a genfi Kálvin-jubilaeumról. (Uo. 1909.) Ref. káté a konfirmációi oktatásra. (Uo. 1910.) Jézus tanítói útjának földrajzi adatai (Theol. Szaklap, 1911.). A reformáció 400. évfordulóját hogyan ünnepelhetné meg legméltóbban a magyar ref. egyház (Lelkészegyesület, 1913.). Imádság a reformáció négyszázados ünnepére. (Sárospatak. 1918.) Sok cikket fordított a Theol. Ismeretek Tárába.