BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Teutsch György Dániel (Segesvár, 1817. dec. 12. – Nagyszeben, 1893. júl. 2.) ev. püspök, az előbbinek atyja. Segesvárt végezte a középiskolát. 1837 nyarán külföldre ment s előbb a bécsi teol. intézetben, azután a berlini egyetemen folytatta tanulmányait. 1839 őszén visszatérvén, 1840 elejétől Gyulafehérvárt nevelősködött, míg 1842 nyarán a segesvári gimnáziumnak tanára, 1850 őszén igazgatója lett. Innen 1863 nyarán lelkésznek vitték Szentágotára, majd 1869-ben püspökévé választotta az →erdélyi egyházkerület, s akkor Nagyszebenbe költözött. – Képviselő volt az 1848-i kolozsvári, az 1863-i nagyszebeni országgyűlésen, s mint az osztrák összbirodalmi eszme híve, 1864–65-ben a bécsi Reichsrathban, majd 1866–68-ban a magyar országgyűlésen. Jelentős részt vett egyháza új alkotmányának meg-teremtésében. Írói munkássága a történelem terén nagy terjedelmű és kiváló becsű. Ennek méltánylásául a jenai és berlini egyetem bölcsészeti, jogi és teol. díszdoktorrá tette, a bajor tud. akadémia és a göttingeni egyháztörténeti társaság tagjává, a Verein für siebenbürgische Landeskunde 1869-ben elnökévé választotta. Szobra 1899. aug. 19-én lelepleztetett a külföldi tudós világnak is élénk részvételével. – Általánosabb jellegű történeti művei és forrásgyűjteményei nagy számmal vannak; ily művei közül legfontosabb a „Geschichte der Siebenbürger Sachsen” (III. kiad. 1899.). Egyházi érdekű művei s nagyobb dolgozatai ezek: Geschichte des Schässburger Gymnasiums (Értesítő, 1852. és 1853.). Die Reformation im Siebenbürger Sachsenland. (Brassó, 1852.) (VII. kiad. Nagyszeben, 1917.) Rechtsquellen der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (Pest, 1857.) Des Zehntrecht der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (Segesvár, 1858.) Vier Schulreden. (Brassó, 1861.) Urkundenbuch der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. (Nagyszeben, 1862.) Zur Geschichte der Pfarrerswahlen in der ev. Kirche. (Uo. 1862.) Die Rechtslage der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen (Zeitschrift für Kirchenrecht, 1863.). Eine Kirchenvisitation (Archiv des Vereines… N. F. III. k. 1864.). Drei Predigten. (Nagyszeben, 1868.) Die Stimme der ev. Stiftung des Gustav Adolf-Vereins an dieses Geschlecht (Prédikáció). (Uo. 1868.) Unsere Zuversicht auf die Zukunft unsrer Kirche (Püspöki beköszöntő beszéd). (Uo. 1868.) Zur Geschichte der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen in den letzten 2 Jahrzehnten (Allgemeine Kirchliche Zeitschrift, 1869.). Die Stellung unsrer Kirche in der grossen Entwickelung der Gegenwart (Prédikáció). (Nagyszeben, 1870.) Vor zweihundert Jahren (Archiv des Vereines… IX. k. 1870.). Johann Karl →Schuller (Uo.). Über die ältesten Schulanfänge (Uo. X. k. 1872.). Denkrede auf Josef →Trausch (Uo. XII. k. 1874.). Über →Honterus und Kronstadt zu seiner Zeit (Uo. XIII. k. 1876.). Ein Zug zum Lebensbild Georg Paul Binders (Uo. XIV. k. 1878.). Drei sächsische Geographen des 16. Jahrhunderts (Uo. XV. k. 1879.). Über die Entstehung und Weiterentwickelung des Intervalls… (Nagyszeben, 1880.) Denkrede auf Samuel Schiel (Archiv des Vereines… XVI. k. 1881.). Zur Geschichte der Sachsen unter der Regierung Gabriel Bathori’s (Uo. XVII. k. 1882. és XXII. k. 1890.). Die Synodalverhandlungen der ev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen im Reformationsjahrhundert. (Nagyszeben, 1883.) Denkrede auf Georg Friedrich Marienburg (Archiv des Vereines… XIX. k. 1885.). Rede zur Eröffnung des 38. Generalversammlung des Vereins… (→Seivert J. és Schesaeus K. méltatása; Archiv des Vereines… XX. k. 1886.). Der Generaldechant der siebenbürgisch-sächsischen Kirche. (Nagyszeben, 1886.) Predigten und Reden. (Lipcse, 1894.) Die Generalkirchenvisitationsberichte (1870–1888.). (Nagyszeben, 1925.)

Irodalom: Teutsch Frigyes: Dankrede auf D. G. D. T. (1894.), Uő.: D. Georg Daniel T. (1909.), Schuller A. Gy.: Unser Bischof D. Georg Daniel T. (1918.), Herfurth F.: G. D. T. (1894.).