BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Teutsch Frigyes (Segesvár, 1852. szept. 16. – ?Nagyszeben, 1933. febr. 12.) ev. püspök. Segesvárt 1869-ben végezte a gimnáziumot. Miután egy évig jogot hallgatott Nagyszebenben, 1870-ben külföldre ment s a heidelbergi, lipcsei és berlini egyetemeken teol. és történettudományokat tanulmányozott. 1874-ben a heidelbergi egyetemen bölcsészetdoktorságot szerezvén, hazajött, s 1876-ban tanára, 1889-ben igazgatója lett a nagyszebeni teol. és pedagógiai szemináriumnak. 1896-ban lelkésznek ment Nagycsűrbe, 1904-ben pedig →elsőpapnak vissza Nagyszebenbe. Az →erdélyi egyházkerület 1899-ben püspöki helyettessé, 1906-ban püspökké választotta. E hivataláról 1932-ben nyugalomba lépett. – A „Verein für siebenbürgische Landeskunde” 1894-ben elnökévé, a jenai egyetem 1899-ben teol. díszdoktorrá tette; 1900-tól tagja volt a Gusztáv Adolf-egylet központi választmányának. Írói munkássága a történelem terén igen kiterjedt és jelentékeny; nagyszámú önálló művei, különféle kiadványai és terjedelmesebb dolgozatai közül egyházi szempontból is fontosak: Der Sachsengraf Albert Huet. (Nagyszeben, 1875.) Aus der Zeit des sächsischen Humanismus (Archiv des Vereines… XVI. k. 1881.). Geschichte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermanstadt (Uo. XVII–XIX. k. 1883–84.). Die Seminarfrage der ev. Landeskirche. (Nagyszeben, 1884.) Die ev. sächsischen Seminare in Siebenbürgen (Paedagogische Blátter, 1886.). Die siebenbürgisch-sächsischen Schulordnungen (2 k.). (Berlin, 1888–1892.) Denkrede auf D. Georg Daniel Teutsch. (Nagyszeben, 1894.) Kurze Mitteilungen über die Volksschule der Siebenbürgischen Sachsen. (Uo. 1896.) Bilder aus der Vergangenheit der sächsischen Volksschule (Archiv des Vereines… XXIX. k. 1900.). Von dem Arbeitsfeld der ev. Kirche A. B. in Siebenbürgen. (Nagyszeben, 1902.) Samuel von Brukenthal. (Uo. 1903.) Denkrede auf Gottlieb Budaker und Heinrich →Wittstock (Archiv des Vereines… XXXII. k. 1904.). Die kirchlichen Verhältnisse Siebenbürgens. (Halle, 1906.) Georg Daniel →Teutsch. (Nagyszeben, 1909.) Denkrede auf Karl Albrich (Archiv des Vereines… XXXVIII. k. 1911.). Sächsische Hexenprozesse (Uo. XXXIX. k. 1913.). Kirche und Schule der Siebenbürgischen Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart. (Nagyszeben, 1917.) (II. kiad. 1923.) Geschichte der ev. Kirche in Siebenbürgen (2 k.). (Uo. 1921–22.) Zur Geschichte der Kirchen- und Schulautonomie in Siebenbürgen (Korrespondenzblatt… 1926.) – továbbá az Arz Albert (1901.) és →Wittstock Henrik (1901.) felett tartott gyászbeszédei.