BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szőts Farkas (Jedd, 1851. nov. 23. – Bp. 1918. máj. 13.) ref. tanár. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait Marosvásárhelyen 1870-ben, a teológiát Budapesten 1874-ben végezte. Ekkor külföldre ment s egy évet a marburgi, egyet az utrechti egyetemen töltött. Hazajőve, 1876 júniusától nevelősködött, míg 1877 szeptemberében helyettes, 1879-ben rendes tanár lett a budapesti →teol. akadámián.A →dunamelléki egyházkerület 1901-ben tanácsbíróvá, a bécsi prot. teol. fakultás 1911-ben díszdoktorrá választotta. Kezdettől fogva választmányi tagja, 1895 nyarától pedig 1915-ig titkára, ettől fogva ismét választmányi tagja volt a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak. Több belmissziói egyesületben szintén a vezetők közé tartozott, így titkári tisztet vitt az 1894-ben megalakult dunamelléki egyházkerületi egyházi értekezletben, melynek több éven át kiadott „Emlékkönyvé”-t ő szerkesztette. Szerkesztette még 1889-től 1904-ig a P. E. I. L.-t, melynek már 1886 októbere óta főmunkatársa volt, és szerkesztette 1895-tői 1913-ig a →Prot. Szemlét, mindkettőbe számos cikket és kisebb-nagyobb tanulmányt írván. – Nagyobb dolgozatai és külön megjelent művei: A vallás eszméje és nyilatkozatai (Egyházi Reform, 1874.). Az egyházi értekezletek feladatáról (Emlékkönyv, 1894.). A budapesti ev. ref. theol. akadémia múltja és jelene. (Budapest, 1896.) A közszellem valláserkölcsi lendülése (Prot. Szle, 1896.). Irodalmi tömörülés az egyházban (Uo. 1899.). Egyetemi prot. theol. fakultás (Uo. 1900.). Protestánsok egyházi megerősítése (Uo. 1900.). Névleges és valódi keresztyénség (Uo. 1900.). Az evangelium hatása a nemzetekre. (Uo. 1900.). Protestánsok egyházi tömörülése (Uo. 1900.). Keresztyénség az évszázad fordulóján (Uo. 1901.). A protestantismus hódításai (Uo. 1901.) Belmissziói munkásság és belmissziói szervezkedés (Uo. 1901.). A budapesti theol. akadémia félszázados múltjából. (Uo. 1905.). Ker. hittan (Tankönyv). (Budapest, 1905.) Ker. erkölcstan (Tankönyv). (Uo. 1905.) Ref. ker. hit- és erkölcstan (Tankönyv). (Uo. 1905.) Ker. iratok termelése és terjesztése (Prot. Szle, 1906.). A socialismus történeti áttekintésben (Uo. 1906.). Emlékezés →Ballagi Mórról (Uo. 1907.). A misszió vallási és egyházi jelentősége (Uo. 1908.). A budapesti theol. akadémiáról (Uo. 1909.). →Farkas József emlékezete (Budapesti theol. akadémia értesítője, 1909.). A vallás élete. (Budapest, 1915.) Egy-házunk és a socialdemokrácia (Prot. Szle, 1916.). Több traktátust fordított magyarra az angol traktátustársulat számára. Revideálta Luthardt „Előadások a keresztyénség erkölcstanáról” c. munkájának →Csiky Lajos által végzett fordítását.