BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szombathi János (Rimaszombat, 1749. okt. 8. Sárospatak, 1823. okt. 5.) ref. tanár. Tanulmányait szülővárosában és 1765-től Sárospatakon végezte. 1774-ben külföldre menvén, előbb a zürichi, 1777-től pedig az utrechti egyetemnek volt hallgatója. Miután több más egyetemet is meglátogatott, 1779-ben visszatért hazájába, hol háromévi nevelősködés után 1783 elején a történelem tanszékét foglalta el Sárospatakon. – Szakjában jeles irodalmi munkásságot fejtett ki, mint a kollégium könyvtárnoka pedig páratlan érdemeket szerzett. – Egyházi érdekű művei: Exercitatio de praescientia futurorum contingentium… (A socinianusók ellen) (Utrecht, 1778.) A legfőbb jóról való rövid beszélgetés (Gyászbeszéd Szemere László felett). (Kassa, 1787.) A sárospataki ref. kollégium könyvtárának rövid története. (Sárospatak, 1794.) A sárospataki ref. kollégiumnak rövid históriája… (Uo. 1809.) (II. bőv. kiad. uo. 1827.) História scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis. (Uo. 1860.) (Sajtó alá rendezte →Erdélyi János, magyar fordításban kiadta →Gulyás József, 1919.) Notationes quaedam (Az előbbinek függeléke). (Magyarra fordította Gulyás József, 1922.) A kollégium történetének sokkal becsesebb második része, mely a tanárok életrajzát foglalja magában, még mindig kéziratban van; egy részét néhol gyarló magyar fordításban a →Sárospataki Füzetek (1864–1866.), az egészet rövid kivonatban és újabbak pótlásával a →Sárospataki Lapok (1885–86., 1889–91.) közölte. Számos más műve is kéziratban maradt. Előbeszédet írt a →Pethe Ferenc utrechti bibliakiadásához („Tudósítás a magyar bibliáról” 1794.). üdvözlő verset →Őri Fülep Gáborhoz (1806.). A felette Majoros Andrástól tartott beszéd megjelent.

Irodalom: Horváth Cyrill: Adalékok Sz. J. irodalmi munkásságához (Sp. Füz. 1904.).