BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szathmári Pap Mihály (Kolozsvár, 1737. szept. 28. – ?, 1812. máj. 31.) ref. tanár, az előbbinek unokája. Kolozsvárt végezte iskoláit, 1756–60-ban könyvtárnoka volt a kollégiumnak. Ekkor külföldre ment és előbb egy német, azután a genevai, majd az utrechti, 1761. máj. 16-tól pedig a leideni egyetemen folytatta tanulmányait. Midőn 1765-ben hazatért, a →főconsistorium papja lett Nagyszebenben, míg 1767-ben →teol. tanárrá választatott Kolozsvárra. Nagy képzettségű, szabadgondolkodású tudós volt, ki →Fogarasi Pap József biztatására és az ő példája nyomán 1783-tól több hollandiai pályakérdést fejtett meg, mindannyit sikerrel. Ezzel a holland tudományos körök előtt tiszteletet szerezvén nevének, 1788-ban tagjává választotta a hágai tudós társaság. Ugyanebben az időben sikerült a harderwijki egyetemen újra kieszközölnie két magyar ifjú rendszeres segélyezését. Tanári állásáról, miután egészségi állapota miatt 1783-tól segédtanárt is tartania kellett maga mellett, 1805-ben teljes nyugalomba vonult. – Művei: A Jehovának temploma… (Gyászbeszéd →Verestói György felett, 1765.). (Kolozsvár, 1767.) Halotti oratio… (Albisi Csomós János felett). (Uo. 1768.) Halotti oratio… (Naláczi Sámuel felett). (Uo. 1770.) Halotti oratio… (Naláczi Dániel felett). (Uo. 1770.) Halotti oratio… (gr. Wass Miklós felett, 1769.). (Uo. 1771.) Az Istennek… törvényszékén… (Gyászbeszéd br. Wesselényi Ferenc felett). (Uo. 1771.) Az hívek világi siralmaikat… (Gyászbeszéd gr. Földváry Ferenc felett). (Uo. 1771.) Az Isten orcájától… (Gyászbeszéd gr. Földváry Ferencné Kun Erzsébet felett). (Uo. 1771.) Az Istennek lelke előtt… (Gyászbeszéd br. Kemény István felett). (Uo. 1772.) Halotti oratio… (Gr. Bethlen Ádám felett). (Uo. 1775.) Halotti oratio… (özv. br. Wesselényi Istvánné br. Daniel Polyxena felett). (Uo. 1776.) Halált nem ismerő igaz… (Emlékbeszéd Mária Teréziáról). (Uo. 1782.) Az igaz és Isten előtt kedves… (Gyászbeszéd br. Bánffy László felett). (Uo. 1784.) Status ecclesiae christianae praecipue orientalis tempore exortus Muhamedis, et an aliquid is, aut multum etiam contulit ad propagationem ejus. (Harlem, 1784.) (Hollandul is.) Qui fit, ut summa religionis christianae efficacia ad imbuendos virtute animos in paucis ejus cultoribus appareat, et quae sint hujus mali remedia tam publice, quam privatim sine vi adhibenda? (Uo. 1785.) (Hollandul is.) An cognitio dogmatum et mysteriorum religionis christianae eodem nexu, et quidem inseparabili cum exercitio officiorum moralium summae felicitati conjuncta sit? (Uo. 1787.) (Hollandul is.) Ama mindeneknél sokkal jobbhoz… (Gyászbeszéd Radnótfáy Nagy Zsigmond felett). (Kolozsvár, 1787.) A drága kenet gyönyörűségeinek… megfelelő… atyafiúi egyesség (Az 1790–91. évi erdélyi országgyűlés kezdetén tartott prédikáció). (Uo. 1791.) Dissertatio historico-theologica, qua ostenditur, quomodo quantumque conatus adversariorum doctrinae christianae, a prima ejus informatione ac deinceps profuerint augendae ipsius evidentiae et certitudini. (Amsterdam, Harlem és Hága, 1791.) (Hollandul is.) Az irgalmasságoknak atyjától… (Gyászbeszéd gr. Bethlen Sándor felett). (Kolozsvár, 1794.) Szelíd és csendes lelkének… (Gyászbeszéd Incze Mihályné Pataki Sára felett). (Uo. 1794.) Istenéhez, királyához és hazájához tartozó… (Gyászbeszéd br. Bánffy István felett). (Uo. 1795.) Az Úrnak hadát vezérlett… (Gyászbeszéd gr. Bethlen Pál felett). (Uo. 1796.) Magyar fordításban az eredeti latin szöveggel együtt közzétette →Szigeti Gyula Istvánnak ifj. Toroczkai Péter felett 1724-ben tartott temetési beszédét (Kolozsvár, 1759.). Gyászverset írt Csepregi Turkovics Ferencné Viski Sára és Baczoni Incze Máténé Bogdányi Sajgó Erzsébet (1757.) halálára. A felette →Incze Sámueltől és →Szilágyi Ferenctől tartott beszédek szintén ki vannak adva. – Násza volt Incze Mihálynak.

Irodalom: Salamon József: Sz. P. M. életrajza (Erdélyi Prédikátori Tár V. f.), Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története (1905.).