BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szathmári Pap Zsigmond (Kolozsvár, 1703. – Kolozsvár, 1760. ápr. 9.) ref. püspök, az előbbinek atyja. Kolozsvárt tanult és 1723-tól 1728-ig könyvtárnoka volt a kollégiumnak. 1729-ben külföldre távozván, ez évtől Utrechtben, 1730. júl. 7-től Groningenben gyarapította ismereteit. 1733-ban jött vissza, s először br. Kemény Simonnak lett udvari papja Pusztakamaráson, 1735 februárjában pedig Kolozsvárt foglalt el lelkészi állást. A →kolozskalotai egyházmegye 1748-ban →esperessé, az →erdélyi egyházkerület 1749-ben →generalis notariussá választotta. Mint ilyen, 1760 februárjában püspökségre következett, amit azonban alig tölthetett be pár hónapig. – Hírneves szónok volt, kinek írói munkássága is erre a térre szorítkozik. – Művei: Igazságnak kapui és az azoknak megnyittatásuk felől való szent elmélkedés. (Kolozsvár, 1735.) Istennel járt… Énók (Gyászbeszéd Udvarhelyi Mihály felett). (Uo. 1738.) Pollinctura funeralis… (Magyar prédikáció III. Károly emlékére). (Uo. 1740.) Az Izráel fiaitól eltemettetett… Mózes (Gyászbeszéd →Baczoni Incze Máté felett). (Uo. 1742.) Istennek szóhalló szolgája… (Gyászbeszéd br. Kemény Sámuel felett). (Uo. 1744.) Hamar folyó világi életnek… (Gyászbeszéd gr. Teleki József felett). (Uo. 1745.) Istennek szenteltetett elsőszülött… (Gyászbeszéd gr. Székely Zsuzsánna felett). (Uo. 1746.) Férjének hozzája bízott lelkét… (Gyászbeszéd br. Wesselényi Istvánné br. Bánffy Kata felett). (Uo. 1747.) Igaz izraelita Nathanael (Gyászbeszéd gr. Teleki Mihály felett). (Uo. 1749.) Idvességnek palástja… (Gyászbeszéd gr. Bethlen Ádám felett). (Uo. 1749.) Istennek szenteltetett… Sámuel (Gyász-beszéd br. Wesselényi Sámuel felett). (Uo. 1750.) Izráelnek pásztora és köve József (Gyászbeszéd br. Váradi Inczédi József felett). (Uo. 1752.) A bárány életének könyve… (Gyászbeszéd br. Daniel Istvánné br. Bánffy Ágnes és br. Daniel Ágnes felett). (Uo. 1755.) Örök életnek drága illatja… (Gyászbeszéd br. Jósika Mózes felett). (Uo. 1756.) Istenben nyugovó léleknek… (Gyászbeszéd gr. Teleki Mihályné gr. Bethlen Klára felett, 1755.). (Uo. 1757.) Az egek megnyílásának… (Gyászbeszéd br. Wesselényi István felett). (Uo. 1759.) Filadelfia városának igaz lakosa (Gyászbeszéd gr. Rhédei Zsigmond felett, 1758.). (Uo. 1760.) Sajtó alá rendezte a →Kamarási György halotti prédikációit „Emlékezet kövei” c. alatt (1747.) és →Nádudvari Péternek hátrahagyott prédikációit, ez utóbbiakhoz a magáéiból is többet adván (1741.) – Üdvözlő verset írt Kolozsvári Istvánhoz (1731.). A felette Incze Mihálytól, ifj. →Soós Ferenctől és id. →Verestói Györgytől tartott beszédek szintén megjelentek.