BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ajtai Abod Mihály (Szárazajta, 1704. szept. 29. Nagyenyed, 1776. nov. 16.) ref. tanár. Tanult Marosvásárhelyt, Nagyenyeden és Szászvároson. 1727-től főrangúaknál nevelősködött s másfél évig udvari pap is volt gr. Teleki Józsefnél. Miután pedig 1731-ben esküdtdiákja volt a →nagyenyedi kollégiumnak, 1732-ben külföldre indult, hol ezévi máj. 13-án az oderafrankfurti, 1734. aug. 3-án a franekeri egyetemre iratkozott be. Hazatérve, 1735 őszén udvari papja lett özv. gr. Teleki Józsefné gr. →Bethlen Katának, míg 1737 végén Nagyenyedre választatott tanárnak. Kiváló érdemeket szerzett mind iskolája megvédelmezése és felvirágoztatása, mind általában az erdélyi oktatásügy javítása és fejlesztése körül, ami azonban mind sok küzdelmével járt. A →főconsistorum p.o. 1744-ben megtiltotta neki és Borosnyai Nagy Zsigmondnak, hogy bírálatban részesítsék az egyház meglevő szervezetét, minek helyébe ők a →paritásost kívánták volna. Módszertanának második kiadását pedig nyomtatás közben tiltották he a gondnokok. Wolffianizmusa miatt is érték kellemetlenségek. Ő küldte ki Németalföldre a →Bod Péter nagy egyháztörténelmének kéziratát. Jelentékeny összeggel gyarapította kollégiuma alaptőkéjét és a →kolozsvári kollégiumnál is tett alapítványt. 1775-ben nyugalomba lépett. – Művei: Világos lámpás… (Gyászbeszéd gr. Teleki Zsigmond felett). (Kolozsvár, 1732.) Halotti beszélgetés… gr. Bánffy Kata… gr. Székely László… párja utolsó tisztességtétele alkalmatosságával. (Uo. 1747.) Oratio… super funere… Gabrielis Kendefi (1747.) (Kolozsvár, 1749.) Oratio… super exequiis… Gabrielis Alvinczi… (Nagyszeben, 1751.) Oratio super funere… Samuelis comitis de Bethlen junioris… (Nagyszeben, 1751.) Oratio exequialis… super funere Mosis… bar. Jósika. (Kolozsvár, 1756.) Oratio… Catharinae comitis Teleki… ab… Joh. comite Lázár nuper marito… recitata… (Nagyszeben, 1759.) Halotti magyar oratio gr… Teleki III. Sándor… utolsó tisztességtétele alkalmatosságával. (Nagyenyed, 1768.) Oratio in exequiis… Stephani comitis Gyulai (1758.). (Uo. 1771.) Szent beszélgetés gr. Gyulai Kata… br. Alvinczi Gábor… özvegye utolsó tisztességtételére. (Uo. 1771.) Latin grammatikája, mely először 1744-ben jelent meg, több kiadást ért s még ev. iskolák is befogadták. Kiadatlan művei szintén maradtak. – Respondens volt a „De mora Dei” (1733.) tartott vitán.

Irodalom: Török István: A. A. M. (Prot. Közlöny. 1888.)