BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Békési ref. egyház, ama kevés számúak közé tartozik, melyeknek lelkészei a reformáció korától fogva mostanig szinte szakadatlan sorban kimutathatók s eszerint kétségtelen, hogy állandóan fennállott annak a rövid időszaknak kivételével, mely a városnak a tatárok által 1596-ban való elpusztításától 1610-ig tartott. A reformáció elveit →Ozorai Imre kezdte volt hirdetni még lutheri szellemben, de a nyomába lépő →Szegedi Kis István már helvét irányú lett. Az 1570-ben behatolt antitrinitarizmus alighanem a város elpusztításakor vesztette el talaját. 1734-ben szentelték fel új templomát, melynek 1775-ben kezdtek a kibővítéséhez. Jelenleg már régidő óta két lelkésze van a népes egyháznak, mely gimnáziumot is tartott fenn 1840 óta.

Irodalom: Séllei Péter: Adatok a békési ref. gimnázium múltjához (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1886.), Uő.: A békési ev. ref. gimnázium története (1896.), Szegedi Károly: A békési ev. ref. egyházban szolgáló lelkipásztorok.