BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sebestyén Jenő (Csuza, 1884. jún. 8. – Bp. 1950. jún. 2.) ref. tanár. A gimnáziumot Gyönkön, Zomborban és Kecskeméten 1902-ben, a teológiát Budapesten 1906-ban végezte, amikor is segédlelkész lett ugyanott. A következő évben külföldre ment s 1910-ig az utrechti egyetemen folytatta tanulmányait, közben a genevai egyetemen is megfordulván. Hazájába visszatérve, hitoktató lett Budapesten, hol miután 1910-ben letette a teol. magántanári vizsgálatot s 1917-ben bölcsészetdoktorságot szerzett, 1918-ban az elméleti teológia tanszékére alkalmazta a →dunamelléki egyházkerület, mely 1925-ben tanácsbíróvá, 1939-ben pedig zsinati rendes taggá választotta. 1947-ben nyugalomba lépett. – Mint a Kuyper irányának legbuzgóbb magyar követője, szorgalmas működést fejtett ki, miért is az amsterdami szabadegyetem 1930-ban a teológia díszdoktorává választotta. Ebben a szellemben szerkesztette a →Kálvinista Szemlét (1920–1931.) és a →Magyar Kálvinizmust (1934–1938.). – Művei és nagyobb értekezései: A bűn lényege. (Sopron, 1910.) A holland papság élete (Lelkészegyesület, 1910.). A protestantismus fogalma és lényege (Theol. Szaklap, 1911.). Kálvin és a kapitalizmus. (Budapest, 1911.) A keresztyén élet Kálvin szerint (Doumergue után ford.). (Uo. 1911.) Modern morál és protestantismus (Prot. Szle, 1911.). A ker. világnézet és a magyar sajtó (Uo. 1912.)., Kálvinizmus és demokratia. (Budapest, 1912.) A szentháromságtan jelentősége. (Uo. 1912.) Tévelygő csillagok (Prédikáció). (Uo. 1912.) A magyar protestantismus problémája (Prot. Szle, 1913.). Kuyper Ábrahám. (Budapest, 1916.) A nemi élet ethikai jellege. (Uo. 1917.) Nietzsche és Kálvin. (Uo. 1917.) A praedestinatio és problémái. (Uo. 1922.) Az evangelisatio a ref. egyházakban (Wielenga után ford.). (Uo. 1923.) Az egyház és a hitvallások (Bouwman után ford.). (Uo. 1924.) Ki az igazi kálvinista? (Uo. 1925.) (VI. kiad. 1927.) Het communisme en zijn ware gedaante. (Kampen, 1925.) Hogyan gondolkozzék a ref. ember a politikáról? (Budapest, 1927.) A ref. nő lelki világa (3 k.). (Tahitótfalu és Budapest, 1928–34.) Neonationalismus és calvinismus. (Budapest, 1929.) Marx-e vagy Krisztus? (Uo. 1932.) Isten szolgája Kálvin János. (Uo. 1937.) A református theologia jövője. (Uo. 1937.) Mit akar a Kálvin János társaság? (uo. 1937.) Az eucharistia és az eucharisztikus kongresszusok ref. szempontból. (Uo. 1937.) Az isteni elhivattatás öntudata a református ember életében. (Uo. 1941.) A kálvinista államférfi. (Uo. 1941.) Isten szuverénitása a politikában. (Uo. 1942.)