BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Révész Imre id. (Újfehértó, 1826. jan. 14. – Debrecen, 1881. febr. 13.) ref. lelkész. Az elemi iskolát Tiszadobon, Balmazújvároson és Debrecenben, a középiskolát 1835-től Debrecenben, 1838-tól Hajdúböszörményben, 1841-től ismét Debrecenben, és a teológiát 1847-ben ugyanott végezte. Miután ettől fogva 1851-ig →köztanítóságot viselt, az utolsó évben akad. segédtanársággal is megbízatván, 1851 augusztusában balmazújvárosi papnak választatott, de ez év őszétől a bécsi teol. fakultás hallgatója levén, csak 1852 áprilisában foglalta el ez állását, azonban ez évi augusztus–októberben egy nagyobb külföldi utat tett még. 1854 májusától Szentesen, 1856 májusától pedig Debrecenben lelkészkedett. A →tiszántúli egyházkerületnek 1856-ban aljegyzőjévé választatott, de 1863-ban lemondott e tisztségéről. 1864-ben nem fogadta el →teol. tanárrá, 1871-ben esperessé való választását. Csak a levéltárnoki állást vállalta el 1867-ben s ezt haláláig vitte. – Az egyetemes →konventeken rendszerint részt vett, s 1861-ben két hónapig országgyűlési képviselő is volt. A Magyar Tud. Akadémia 1859-ben levelező tagsággal, a bécsi teol. fakultás pedig 1871-ben díszdoktorsággal jutalmazta írói érdemeit. A →pátens elleni küzdelemben vezető szerepet játszott, egyebeken kívül főként a „Tájékozás” c. iratával gyakorolván nagy befolyást hitfelei állásfoglalására. A magyar prot. egyháztörténet és egyházjog irodalmának, egyik legjelesebb munkása, kinek ebbeli működése mint bizonyos tekintetben úttörőé, legalábbis irodalomtörténeti tekintetben maradandó becsű. – Egyházi érdekű művei: Székfoglaló egyházi beszéd Szentesen. (Szarvas, 1854.) A prot. egyházalkotmány alapelvei. (Uo. 1856.) A hit, tudomány és szeretet az egyházban… (Kibúcsúzó prédikáció Szentesen). (Uo. 1856.) A theol. tudományok encyklopaediája és methodologiája (Hagenbach után ford.). (Pest, 1857.) →Sinai Miklós és tételei (Sp. Füz. 1857.). Vélemény a magyar prot. egyházalkotmány fő pontjai felett. (Debrecen, 1857.) Az ordáliák vagy istentiszteletek. (Pest, 1858.) A közoktatás ügye Némétalföldön. (Sárospatak, 1858.) Adalék a magyar puritánok történetéhez (Sp. Füz. 1858.). A szentírás magyarázásáról (P. E. I. L., 1859.). →Érdősi János magyar prot. reformátor. (Debrecen, 1859.) Magyar tanulók Wittenbergben Melanchthon haláláig. (Pest, 1859.) A történelmi bírálatról (Magyar Tud. Akadémia philosophiai… közlönye, 1861.). A magyar prot. egyház szabadságának védelme némely tekintélyes német tudósok megtámadásai ellen. (Sárospatak, 1862.) (Németül is megjelent.). →Huszár Gál magyar reformátor és az ő egyházi beszédei (P. E. I. L., 1862.). →Dévai Bíró Mátyás első magyar reformátor. (Pest, 1863.) A protestantismus és a tudomány (P. E. I. L., 1863.). Kálvin élete és a kálvinizmus. (Pest, 1864.) (II. kiad. uo. 1864. III. kiad. Debrecen, 1909.) Történelmi tájékozás Kálvin és a kálvinizmus ügyében (P. E. I. L., 1864.). Simontornyai Gergely (Sp. Füz. 1864.). Egyházi beszédek Robertson nyomán (3 k.). I. (Pest, 1864.) (II. kiad. uo. 1868.), II. (uo. 1867.), III. (Debrecen, 1869.) Egyetemes egyháztörténelem (I. k., több nem jelent meg). (Debrecen, 1865.) A magyarországi ref. egyház →énekeskönyvéről. (Uo. 1866.) A levéltárak megóvásáról és rendezéséről. (Uo. 1868.) Sinai Miklós magyar történetbúvár emlékezete (Sz. 1868.). A tiszántúli ref. egyházkerület véleménye az 1848. évi vallásügyi törvény részletezéséről és az iskolaügyről (Név n.). (Debrecen, 1869.) Adalékok a magyar prot. iskolák autonómiájának történetéhez. (Sárospatak, 1869.) (II. bőv. kiad. Debrecen, 1870.) Válaszjavaslat iskolaügyben a közoktatási miniszterhez. (Debrecen, 1870.) Nézetek az 1868. évi népiskolai törvény felett (Figyelmezője, 1870.). A debreceni főiskoláról (Uo. 1870.). Ünnepi és közönséges egyházi beszédek (3 k.). I. (Debrecen, 1870.), II. (Budapest, 1889.), III. (Uo. 1889.) Temetési beszédek (2 k.). I. (Debrecen, 1870.), II. (Budapest, 1889.) A magyar prot. hitfelekezetek egyházi és iskolai szükségeinek országos költséggel való fedeztetéséről. (Debrecen, 1871.) →Ballagi úr siralmai (Figyelmezője, 1871.). Nehány vonás az idők jeleiből (Uo. 1872.). →Melius Péter emlékezete. (Debrecen, 1873.) A magyarországi ref. egyház számára egyházi főhatóságul felállíttatni szándékolt konventről. (Uo. 1873.) A magyarországi prot. gimnáziumok államjogi viszonyai. (Uo. 1873.) A jezsuita-kérdés és ami hozzátartozik (Figyelmezője, 1873.). Strauss Dávid Frigyes emlékezete. (Debrecen, 1874.) A debreceni nyomdászat első korszakáról („Emlékbeszédek…” c. füzetben). (Uo. 1874.) A magyarországi prot. egyletről. (Uo. 1874.) Nehány szó az ultramontánok törekvéseiről. (Uo. 1875.) Nehány szó Melius Péter sírjáról (Figyelmezője, 1875.). Budai Ézsaiásnak egy ismeretlen munkája (Uo. 1876.). →Pálóczi Horváth Ádám mint magyar ref. énekszerző (Uo. 1876.). Nehány szó a Tájékozásról (Uo. 1876.). A modern atyafiak legújabb ijedelme. (Debrecen, 1876.) Adalékok a magyar ref. egyház zsinattartási ügyének múltjához. (Uo. 1877.) Egy határozott lépés a zsinattartás felé. (Uo. 1877.) Javaslat a zsinati előkészületek tárgyában (Figyelmezője, 1877.). Az ún. Szent István Király ünnepének megülése a magyar reformátusok által (Uo. 1878.). Emlékezés →Bocskay Istvánról (Uo. 1878.). Zsinati teendőink mivolta, rendszere és egymásutánja. (Debrecen, 1878.) Nehány előleges szó a magyar ref. egyház zsinati előkészületei ügyében. (Uo. 1879.) Igénytelen vélemény a magyar prot. egyháztörténelem jövője ügyében. (Uo. 1879.) Egyháztörténelmi irodalmunk ügyéhez. (Budapest, 1880.) Ünnepi és alkalmi egyházi beszédek. (Uo. 1889.) Alkalmi egyházi beszédek. (Uo. 1891.) (A halála után megjelent, összesen öt kötet prédikációt fia, →Révész Kálmán rendezte sajtó alá.) A →bécsi békekötés rövid története magyar prot. egyházügyi tekintetben (Dt. Prot. Lap, 1892.). Munkái a pátens korából. (Budapest, 1900.) – továbbá azok a gyászbeszédek, melyeket Molnár Ágostonné Patay Piroska (1862.), özv. Tisza Lajosné gr. Teleki Julianna (1863.), Aranyi István (1864.), Farkas Ferenc (1864.), és Csányi Dániel (1867.) felett, valamint az az emlékbeszéd, melyet gr. Széchenyi Istvánról (1860.) tartott. Ezeken kívül még számos dolgozata és közleménye jelent meg különböző folyóiratokban és vállalatokban, különösen pedig az általa szerkesztett →Magyar Prot. Egyházi és Iskolai Figyelmezőben (1870–1878.). – Veje volt →Vécsei Józsefnek.

Irodalom: Ballagi Mór: Emlékbeszéd R. I. felett (1882.), Szabó János: R. I. emlékezete (1881.), (Révész Imre ifj.) R. I. élete (1926.), Zoványi Jenő: A tiszántúli ref. egyházkerület története (1939.), S. Szabó József: R. I. emlékezete (1926.), Harsányi András: Az idősebb R. I. (Prot. Szle, 1941.).