BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Révész Bálint (Debrecen, 1816. jan. 16. – Debrecen, 1891. okt. 8.) ref. püspök. Debrecenben tanult. Miután 1838-tól →köztanítói, 1842. márc. l-től fél évig →seniori tisztet viselt, még ez évben a gyakorlati teológia tanárává választatván, pár egyházban a lelkészi gyakorlat megismerése végett töltött néhány hónapot, majd külföldre ment és meglátogatott több német egyetemet. 1844 novemberében foglalta el állását, melyről 1855 szeptemberében debreceni lelkészségre ment át. 1856-ban főjegyzőjévé választatott a →tiszántúli egyházkerületnek s ez állásában ő is részt vett a →pátens elleni küzdelemben. 1861 augusztusában →esperese lett a →debreceni egyházmegyének, 1871 áprilisában pedig püspöke a kerületnek. Hivatalánál fogva tagja volt a →konventnek s részt vett a →debreceni zsinaton. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaság megalakulásakor választmányi tagjai közé sorozta. – Szerkesztésében jelent meg a tudományos tárgyakkal népszerűen foglalkozó „Egyházi Könyvtár” (1858–1860.). – Művei: Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi használatra. (Debrecen, 1847.) (VI. kiad. 1900.) A debreceni főiskola tanuló ifjúsága előtt mondott beszéd. (Uo. 1848.) Köznapi imádságok templomi használatra. (Uo. 1850.) (III. kiad. 1880.) Isten az én szívem kősziklája. (Uo. 1851.) (További kiadások „Imakönyv prot. keresztyének számára” c. alatt, az V. 1902.) Egyházszertartási beszédek. (Uo. 1853.) (II. bőv. kiad. Budapest, 1889.) Halotti imádságok. (Debrecen, 1892.) Halotti és alkalmi imádságok. (Uo. 1892.) Oratiók és halotti beszédek. (Uo. 1893.) Halotti egyházi beszédek és alkalmazások (Életrajzával együtt, melyet a halála után megjelent kötetek sajtó alá rendezője, →Csiky Lajos írt.). (Uo. 1894.) – valamint templomszenteléseken, p. o. a makóin (1883.) és szegedin (1884.), továbbá Bárczay Zsuzsánna (1856.), id. Tisza Lajos (1856.), Tisza Lajosné gr. Teleki Julianna (1863.), Váradi Szabó János (1864.), Illésy János (1867.) és →Nagy Péter (1884.) temetésén, Matkovich Albert új sírboltba tételekor (1855.), meg a →Szoboszlai Pap István (1855.) és gr. Teleki László (1861.) emlékére tartott alkalmi beszédei, illetőleg imái. Közrebocsátotta →Lakatos Józsefnek és Szoboszlai Pap Istvánnak több kötet prédikációját és ez utóbbinak konfirmációi kátéját.

Irodalom: Zoványi Jenő: A tiszántúli ref. egyházkerület története (1939.).