BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pokoly József (Őr, 1866. dec. 6. – Hajdúsámson, 1933. jún. 5.) ref. vallású egyetemi tanár. A gimnáziumot Késmárkon és Sárospatakon végezte, hol 1885-ben teológiát kezdett hallgatni. Egy év múlva Debrecenben folytatta ezt, majd bevégezte után 1889 őszén nevelőnek ment Tisza Kálmán házához, s emellett jogot is végzett. 1894 tavaszán geszti lelkész, 1895 szeptemberében kolozsvári →teol. tanár, 1912 elején debreceni bölcsészeti akadémiai tanár lett. 1914-ben államdoktorságot szerzett s ez évben az egyetemnek bölcsészeti, 1922-ben a hittudományi karára neveztetett ki nyilv. rendes tanárnak. 1930-ban nyugalomba vonult. – A →budapesti második zsinatnak rendes, a harmadiknak pót-, a negyediknek rendes tagja, s 1898–1900-ban a konventnek is tagja, úgyszintén a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 1906-tól választmányi tagja, a debreceni Tisza István Tudományos Társaságnak első elnöke volt. A →Prot. Szemlében sok éven át írta a külföldi szemlét s 1909-től 1911-ig szerkesztette a →Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattárt. Önálló művei és nagyobb dolgozatai: A több szavazat és még valami (Presbyteri Jánus álnévvel). (Budapest, 1892.) Ev. ref. zsinati tárgyakról (Ugyanazzal az álnévvel). (Uo. 1892.) A 16. és 17. század belmissziói munkássága hazánkban (P. E. I. L. 1894.). A magyar prot. házassági jog rövid története 1786-ig (Prot. Szle. 1894.). A magyar prot. egyházak vagyonjogi viszonyai az 1790–91-iki XXVI. törvénycikkig (Uo. 1895.). Az erdélyi fejedelmek viszonya a prot. egyházhoz (Uo. 1896.). A kolozsvári ev. ref. theol. fakultás („Az erdélyi egyházkerület fő-, közép- és elemi iskoláinak állapotrajza” c. kiadványban). (Kolozsvár, 1896.) Melanchthon és a magyarországi reformáció (P. E. I. L., 1897.). Az unitarismus Magyarországon (Prot. Szle, 1898.). Az erdélyi ref. egyház területi beosztásáról (Uo. 1899.). A vármegyei intézmény története („Szolnokdoboka vármegye monografiája” I. k.). (Dés, 1901.) A ref. egyház megalakulása Erdélyben (Prot. Szle, 1902.). Az erdélyi ref. egyház története (5 kötetecske). (Budapest, 1904–1905.) →Bocskay István és a →bécsi béke. (Uo. 1906.) A 19. század („A magyarhoni prot. egyház története” c. könyvben). (Uo. 1907.) A protestantismus hatása a magyar állami életre. (Uo. 1910.) Adatok az erdélyi rekatholisatio történetéhez (M. Prot. Et. Adattár, 1910.). A catholicum mint egyetemes történeti eszme (Debreceni akadémia évkönyve, 1913.). A magyar reformáció pártfogói („A magyar reformáció könyve” c. füzetben). (Debrecen, 1917.) Az egyház és állam szétválasztása (Prot. Szle, 1919.). Egy pár emlékiratot is szerkesztett az →erdélyi egyházkerület megbízásából (Az „erdélyi püspök” címről és a székelyföldi kepéről).

Irodalom: Révész Imre: A tegnap és a ma egyháza és egyházpolitikája (Prot. Szle, 1935.), Uő: P. J. emlékezete (1936.).