BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Zsigmond (Szolnok, 1860. ápr. 25. – Debrecen, 1922. ápr. 18.) ref. tanár. Szolnokon kezdett tanulni. A gimnázium négy felső osztályát Kecskeméten 1879-ben végezte. A teológiát Budapesten kezdte, az 1881–82. tanévben Utrechtben folytatta s 1882–83-ban Nagyenyeden fejezte be. Ekkor újból Utrechtbe ment s midőn 1884 júliusában hazajött, helyettes lelkész lett Nagyszebenben, 1885 szeptemberétől pedig Kunszentmiklóson volt helyettes tanár. 1886 őszétől hitoktatói állást töltött be Budapesten, 1887 februárjától pedig mint kőbányai helyettes lelkész működött. Ezalatt elvégezvén a budapesti egyetemen a bölcsészeti szakot, 1888 januárjában helyettes, 1889 júliusában rendes tanárnak alkalmazták Nagykőrösön a gimnáziumban. 1890-ben Debrecenbe választották meg ugyancsak gimn. tanárnak. Itt 1914-ben nyugalomba lépett. – 1893-ban bölcsészetdoktorságot szerzett. Tanári szakjába vágó irodalmi működésén kívül eső tanulmányai körében is dolgozott, kivált a holland és magyar ref. egyház kölcsönös megismertetése terén. – Egyházi érdekű dolgozatai: De hongaarsche hervormde kerk en hare hedendagsche organisatie. (Utrecht, 1884.) Hongaarsche korrespondentie. (Uo. 1884.) A keresztyénség eredete (Prot. Közlöny, 1884.). Mededeelingen uit de hongaarsche hervormde kerk (2 f.). (Utrecht, 1886–87.) Séta a római katakombákban (Prot. Szle, 1896.). Beszédek gyermek-istentiszteletekre (Többekkel együtt). (Debrecen, 1899–1902.) A németalföldi irodalom története. (Budapest, 1907.) A vallás gyümölcse (Opzoomer után hollandból ford.). (Uo. 1908.) Lucifer (Szomorújáték Van den Vondel után hollandból ford.). (Uo. 1913.) A németalföldi ref. egyház alkotmánya (Prot. Szle, 1919–20.). A modern morál (Bavinck után hollandból ford.). (Budapest, 1922.) A biblia nőalakjai (Kuyper után hollandból ford.). (Uo. 1923.)

Irodalom: Beets-írta életrajza hollandul (1923.).