BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Miskolczi Csulyak István (Tolcsva, 1575. okt. – ?Olaszliszka, 1645. dec. vége) ref. esperes, az előbbinek atyja. Tanult 1580-tól Olaszliszkán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, újból Sátoraljaújhelyen, Debrecenben, harmadszor is Sátoraljaújhelyen, majd megint Debrecenben és negyedszer is Sátoraljaújhelyen. 1595-ben →collaboratornak ment Bodrogkeresztúrra, ahonnan 1598 elején ismét Sátoraljaújhelyre tért vissza, de már ez év nyarán újra Sárospatak lett tanulási helye 1599 májusáig, amikor immár hatodszor Sátoraljaújhelyen kötött ki s itt be is fejezte hazai iskolázását, mert 1600 januárjától mint Thököly Miklós nevelője időzött Sárospatakon egy évig. Ugyancsak ővele 1601 szeptemberében külföldre indult s előbb Görlitzben, 1603. júl. 12-től Heidelbergben gyarapította ismereteit. 1607 tavaszán tértek haza, s ő ez évi júniusban →rektor lett Tarcalon. 1608 őszétől lelkész volt Szerencsen, 1612 februárjától Miskolcon, 1616 márciusától Olaszliszkán. 1629 májusában →esperes választotta a zempléni egyházmegye. – Respondens volt a „De sacra scriptura” (1604.), a „De lege et evangelio” (1605.) és a „De civili et ecclesiastica potestate” (1607.) tartott vitákon. – Üdvözlő verset írt sógorához, Váczi Gergelyhez (1602.), ifj. Ambrosius Sebestyénhez (1602.), Kegel Istvánhoz (1602.) és Thököly Miklóshoz (1606.). Nagy érdemeket szerzett mind kiváló történelmi értékű följegyzéseivel, melyekből „Egyházlátogatási jegyzőkönyvei” (Történelmi Tár, 1906.) egészen, „A zempléni ref. dioecesis zsinatai 1629–1645.” (Uo. 1909.) körülbelül felerészben, „Esperesi naplója és leveleskönyve.” (M. Prot. Et. Adattár, 1911., 1927., 1928., 1929.) szintén ilyenforma arányban ki vannak adva a →Zoványi Jenő közlésében, mind pedig önéletrajzával (Uo. 1927.), melyet Zsinka Ferenc tett közzé. Megjelent még több apróbb hivatalos iratmásolata (Uo. 1927.) és →Bocskay István (1607.), →Rákóczy Zsigmond (1609.), Rákóczy Lajos (1612.) és Rákóczy Zsigmond I1. (1621.) felett tartott gyászbeszéde (Uo. 1928.) szintén Zsinka Ferenc közlésében. –

Helytelenül tévesztetett össze Miskolczi Lucius Istvánnal, aki 1608. szept. 24-én iratkozott be Heidelbergben s azután két ízben respondensi tisztet vitt ott.

Irodalom: Harsányi István: M. Cs. I. élete és munkái (1926.), Zoványi Jenő: Megjegyzések a „M. Cs. I. élete és munkái” c. cikkre (Theol. Szle, 1926.), Uő: Puritánus mozgalmak… (1911.).