BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Mayer Endre (Láda. 1859. okt. 5. – ?. ?) ev. tanár. Tanult Eperjesen, hol 1882-ben végezte a teológiát. Egy évet a budapesti egyetemen. egyet a greifswaldin töltött. míg 1884-ben segéd-, 1885-ben rendes tanár lett az eperjesi teológián, mely azonban 1919-ben megszűnvén, ő nyugalomba vonult. – A soproni hittudományi kar 1934-ben teol. díszdoktorrá tette. Cikkei egyes egyházi lapokban jelentek meg. – Nagyobb dolgozatai: Pál megváltási tana (P. E. I. L., 1885.). Evangyéliumi hit- és erkölcstan (Tankönyv). (Eperjes, 1887.) (II. átd. kiad. 1897.) Vallástan tanítása középiskoláinkban (Értesítő, 1892.). Ev. egyházunk állapotáról a jövő feladatairól. (Eperjes, 1895.) Haszlinszky Frigyes emlékezete. (Uo. 1897.) Pál apostol élete. (Budapest, 1902.) Krisztus és a nők (Prot. Szle. 1902.). Kételyek és vitás kérdések a vallásban (U o. 1906.). A történeti kritikai theologiai irány (Theol. Szaklap, 1906.). Az ifjúság erkölcsi nevelése (Prot. Szle, 1907.). Az eperjesi vértanúk kivégeztetése vagy az →eperjesi mészárszék. (Eperjes. 1908.) (Szlovákul is.) Jézus és a socialismus. (Budapest, 1908.) A rómaiakhoz írt levél (Theol. Szaklap, 1908–9.) →Vandrák András, az eperjesi ev. kollégium tanára. (Budapest. 1911.) A protestántizmus és tudomány (Értesítő, 1911.). Ki volt Jézus? (Ösvény, 1912.) Objectivismus a vallásban (Értesítő, 1914.). Péter apostol elsősége és a pápaság (Ev. Lap. 1930.). Magyarra fordította Melanchthonnak az ág. hitvallás védelmére írott Apologiáját (1900.).